สมาคมธรรมประทีป หรือ ศูนย์ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานิชิเร็นโชชู ประเทศไทย (อังกฤษ : Thailand Buddhist Nichiren Shoshu Association, Dharmma Pratheep Association) เป็นศูนย์ผู้นับถือศาสนาและสมาคมผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชูแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดย ดร. พิภพ ตังคณะสิงห์ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2514 โดยเป็นหนึ่งใน 6 องค์กรสมาคมผู้นับถือนิกายนิชิเร็นโชชูในประเทศไทยที่ขึ้นตรงต่อวัดใหญ่ไทเซขิจิ ประเทศญี่ปุ่น สมาคมนี้เป็นศูนย์ภาคีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) อันดับที่ 109

สมาคมธรรมประทีป องค์กรทางศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน นิกายนิชิเร็นโชชูที่ได้รับการก่อตั้งมากว่า 40 ปีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ศาสนาให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติตามหลักธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน นิกายนิชิเร็นโชชู ซึ่งเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่ที่จะพาเพื่อนมนุษย์ให้พบกับความสุข โดยเป็นการปฏิบัติเพื่อตนเองและผู้อื่น ดำเนินงานตามพระสังฆราชทางวัดใหญ่ไทเซขิจิ

อ่านต่อ