• ความหมายของพิธีคันชิเอะ (寛師会) คืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2015 หน้า 47-50     คำถาม: ความหมายของพิธีคันชิเอะ (寛師会) คืออะไร? คันชิเอะคือพิธีประจำปีเพื่อรำลึกถึงการดับขันธ์ของพระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนิน พระนิชิ…

 • พวกเราสวดไดโมขุทำไม?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู วารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2015 หน้า 47-50   คำถาม: พวกเราสวดไดโมขุทำไม? การปฏิบัติที่ถูกต้อง โชได (การสวดไดโมขุ) หมายถึงสวดไดโมขุแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวในขณะที่เชื่อในสิ่งสักการะแห่งคำสอนแท้ (ฮนม…

 • ทำไมพวกเราต้องไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิ?

  ป้ายบอกทางความศรัทธา จากวารสารเมียวเคียว มีนาคม 2014 (หน้า 8-9 และ 11-13)   ทำไมพวกเราต้องไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิ? พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “บุคคลและธรรมะ” ดังต่อไปนี้: “ผู้ที่เดินทางมาสถานที่นี้เพื่อแสดงความเคารพจะกำจัดกรรมด้านลบซึ่…

 • กรรมคืออะไร?

  คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน กรรม (Karma) วารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2014 (หน้า 72-75)   “กรรม” (karma) คือการแปลมาจากคำ “กัมมัง” (karman) ในภาษาสันสกฤต  หมายถึงการกระทำทั้งหมดบนฐานความคิด คำพูด และการกระทำ กรรมคือเหตุของทั้งผลด้านบวกและลบในชีวิต กรรม…

 • พระนิชิอุ โชนินคือใคร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2016 หน้า 18-21 การเดินทางเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้จริง พระสังฆราชองค์ที่ 9 พระนิชิอุ โชนินเกิดในเดือนเมษายน ค.ศ.1402 (ปีที่ 9 แห่งสมัยโอเออิ) ณ บ้านพักของนันโจในอูเอโนะใกล้…

 • WHO WAS NICHIU SHONIN?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE OCTOBER 2016, PP. 18-21 A Journey to Propagate True Buddhism The Ninth High Priest Nichiu Shonin was born in April of 1402 (the ninth year of Oei) at the Nanjo residence in Uen…

 • การบีฑาธรรมที่ โคมัตสึบาระคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ธันวาคม 2014 หน้า 14-17 พระนิชิเร็น ไดโชนินประสบในสิ่งที่ถูกเรียกว่า “การบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งและการบีฑาธรรมเล็กน้อยนับไม่ถ้วน” (ในการบีฑาธรรมสำคัญ 4 ครั้งแต่ละครั้งเกือบจะทำให้ท…

 • WHAT IS THE KOMATSUBARA PERSECUTION ?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE DECEMBER 2014, PP. 14-17 Nichiren Daishonin encountered what is called the “four great persecutions and countless minor persecutions.” (Each of the four great persecutions almo…

 • จดหมายทัดทานคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2014 หน้า 14-17 พิธีสำคัญที่สุดสำหรับพระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชู คือ พิธีโอเอชิกิ พวกเราส่วนใหญ่ฉลองพิธีนี้ในวันที่ 13 ตุลาคมหรือใกล้กับวันนั้น ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประก…

 • WHAT ARE LETTERS OF REMONSTRATION?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGZINE OCTOBER 2014, PP.14-17 The most significant ceremony for priesthood and laity of Nichiren Shoshu is the Oeshiki Ceremony. Most of us cerebrate this ceremony last October 13th or…