• การสวดมนต์อุชิโตระคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จาก www.myohoji.nst.org/Basics of Practice การสวดมนต์อุชิโตระถูกปฏิบัติทุกเช้า ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ การสวดมนต์อุชิโตระถูกกล่าวถึงว่าเป็นการสวดมนต์ทำวาระซึ่งพระสังฆราชที่เป็นอาจารย์แห่งที่นั่งธรรม ะเป็น…

 • What is Ushitora Gongyo?

  Ushitora Gongyo is conducted every morning at the Head Temple Taisekiji. Ushitora Gongyo is referred to as the Gongyo officiated by the High Priest as Master of the Seat of the Law, in the Reception Hall (Kyakuden) at the Head Temple at 2:30 AM. In “Ar…

 • WHAT IS COMPASSION?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE Removing suffering and giving pleasure Are you familiar with the word “jihi” (mercy—compassion)? You might have heard it in a lecture by the priest. According to the Japanese dictionary, it of…

 • ความเมตตาคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู การขจัดความทุกข์และการมอบความสุข ท่านมีความรู้เกี่ยวกับคำ 慈悲(จิฮิ)-“ความเมตตา” หรือเปล่า? ท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้ในคำบรรยายของพระสงฆ์ ในพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น คำนี้มักหมายถึงความเห็นอกเห็นใจหรือความสง…

 • WHAT ARE POSITIVE AND REVERSE RELATIONSHIPS?

  QUESTIOS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE AUGUST 2014, PP.14-17 Two Types of Relationships with the Gohonzon A positive relationship entails a person forming a relationship to the Gohonzon without any difficulty. And so…

 • ความสัมพันธ์ด้านบวกและย้อนกลับคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2014 หน้า 14-17 ความสัมพันธ์ 2 ชนิดกับโกฮนซน ความสัมพันธ์ด้านบวกทำให้บุคคลหนึ่งสร้างความสัมพันธ์กับโกฮนซนโดยไม่มีความยากใดๆและดังนั้น เมื่อบางคนได้ยินเกี่ยวกับความศรัทธาแ…

 • WHAT IS THE HISTORY AND BACKGROUND OF TAISEKIJI?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE NOVEMBER 2016, PP.18-21 The Name of Taisekiji Did you know that Nichiren Shoshu temples have both a temple name and a mountain name? The mountain name is called the sango. Sinc…

 • WHAT IS SIGNIFICANCE OF A SPECIAL OFFERING?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE AUGUST 2016, PP.18-21 Showing Feeling of Gratitude Making an offering (Gokuyo) is a way to show our feelings of appreciation to the Gohonzon in a concrete form. Our feelings ar…

 • ประวัติและภูมิหลังของวัดไทเซคิจิคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว พฤศจิกายน 2016 หน้า 18-21 ชื่อวัดไทเซคิจิ ท่านทราบหรือไม่ว่าวัดของนิชิเร็น โชชูมีทั้งชื่อวัดและชื่อภูเขา? ชื่อภูเขาถูกเรียกว่าซังโกะ ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปกติวัดในศาสนาพุทธถูกสร้า…

 • ความหมายของการทำบุญพิเศษคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2016 หน้า 18-21 การแสดงความรู้สึกขอบคุณ การทำบุญ (โกคุโยะ) คือวิธีหนึ่งเพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเราในการสำนึกบุญคุณโกฮนซนในลักษณะที่เป็นรูปธรรม การทำบุญของพวกเราไม่ใช่เพื…

Risikokompetenz und körperwahrnehmung von männlichen jugendlichen hausarbeiten schreiben lassen am 06