• ฮตโท โซโซกุคืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว มิถุนายน 2011 หน้า 50-53 อักษรจีน “法 โฮ” ในฮตโทหมายถึงคำสอนของพระนิชิเร็นและอักษร “統 โท” หมายถึง “เกี่ยวพัน” อักษร “相続 โซโซกุ” หมายถึง “รับคำสอน”หรือ “สิ่งซึ่งตกทอดมาจากพ่อหรือแม…

 • WHAT IS HOTTO SOZOKU?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASIC OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE JUNE 2011, PP.50-53 The Chinese character ho in hotto refers to the Daishonin’s teachings and the character for to means, “to connect.” The characters for so zoku means, “to rec…

 • WHAT IS THE MEANING OF PRACTICE?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NISHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE MARCH 2011, PP.31-34 In Buddhism, “practice” means to do exactly what the Buddha taught. It is said that the sutras Shakyamuni expounded comprise five or seven thousand volumes…

 • อะไรคือความหมายของการปฏิบัติ?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว, มีนาคม 2011 , หน้า 31-34 ในศาสนาพุทธ “การปฏิบัติ” หมายถึงทำอย่างถูกต้องในสิ่งที่พระพุทธะสอน กล่าวกันว่าพระสูตรซึ่งพระศากยมุนีเทศนามี 5,000-7,000 พระสูตร ในบรรดาพระสูตรเหล่านี้ ไ…

 • อะไรคือความหมายของ “เร็งเง” ?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว กรกฎาคม 2014 หน้า 14-17 คำถาม: ท่านมีความรู้เรื่องเร็งเง (ดอกบัว) ซึ่งบานอย่างสวยงาม ณ เวลานี้ของปีหรือเปล่า? เช่นกัน มันถูกเรียกว่าฮะสึ (hasu)ในภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมันไม่ใช่ดอก…

 • WHAT IS THE SIGNIFICANT OF “RENGE”?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE JULY 2014, PP.14-17 Are you familiar with renge (the lotus flower) which blooms beautifully this time of the year? It is also called hasu in Japaneses. Since it is not the kind…

 • อะไรคือความหมายของ “การปกป้องธรรมะ” ?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว, พฤษภาคม 2014 หน้า 14-17 โกะ (ปกป้อง) โฮ (ธรรมะ) หมายถึง ปกป้องและรักษาศาสนาพุทธ “ศาสนาพุทธ” ในความคิด เห็นของพวกเราคือธรรมะแท้แห่งนัม-เมียวโฮ- เร็งเง-เคียวที่พระนิชิเร็น ไดโชนิน…

 • WHAT IS THE MEANING OF “PROTECTING THE LAW”?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE MAY 2014, PP.14-17 Go (protect) ho (Law) means to protect and maintain Buddhism. “Buddhism” to us is the true Law of Nam-Myoho- Renge-Kyo that the Daishonin preached. “To prote…

 • WHAT IS THE PARABLE OF THE GEM IN THE ROBE?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE MAY 2016, PP 18-21 In the Lotus Sutra, seven parables are taught in order to make Shakyamuni’s teachings easier to understand. This month we will study the parable of the gem i…

 • อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว พฤษภาคม 2016 หน้า 18-21 ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระศากยมุนีสอนนิทานเปรียบเทียบ 7 เรื่องเพื่อให้เข้าใจคำสอนของพระองค์ง่ายขึ้น เดือนนี้พวกเราจะศึกษานิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ…

Risikokompetenz und körperwahrnehmung von männlichen jugendlichen hausarbeiten schreiben lassen am 06