• อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกชายของเศรษฐี?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว เมษายน 2016 หน้า 18-21 ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระศากยมุนีสอนนิทานเปรียบเทียบ 7 เรื่องเพื่อที่จะทำให้เข้าใจคำสอนของพระองค์ง่ายขึ้น คำบรรยายของเดือนนี้อยู่ในบท “ความเชื่อและความเข้าใ…

 • What is the parable of the rich man’s son?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE APRIL 2016, PP.18-21 Seven parables are taught in the Lotus Sutra in order to make Shakyamuni’s teaching easier is in the Brief and Understanding (Shinge; fourth) chapter of th…

 • WHAT IS THE STORY OF THE KANKUCHO BIRD IN THE SNOW MOUNTAINS?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE APRIL 2013, PP. 14-17 Not Wasting Time People often tend to put off important things to do. For example, instead of doing homework first, a student plays all day, and later in…

 • อะไรคือเรื่องนกคันคุโจในภูเขาหิมาลัย?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว เมษายน 2013 หน้า 14-17 อย่าเสียเวลา บ่อยครั้งผู้คนมักจะเลื่อนการทำเรื่องสำคัญออกไป ยกตัวอย่าง นักเรียนเล่นทั้งวัน แทนที่จะทำการบ้านก่อน และต่อมาในตอนค่ำจึงทำการบ้านให้เสร็จอย่างร…

 • What is the Parable of the Three Carts and the Burning House?

  Myokyo Magazine March 2016, pp. 18-21 In the Lotus Sutra, there are seven parables, which Shakyamuni used in order to explain his teachings easily. We studied the Parable of the Skilled Physician earlier. The Parable of the Three Carts and the Burning…

 • อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องเกวียน 3 เล่มและบ้านที่ไฟไหม้?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว มีนาคม 2016 หน้า 18-21 ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร มีนิทานเปรียบเทียบ 7 เรื่อง ซึ่งพระศากยมุนีใช้เพื่อที่จะอธิบายคำสอนของพระองค์อย่างง่ายดาย พวกเราศึกษานิทานเปรียบเทียบเรื่องหมอที่มีควา…

 • WHY IS THE SIGNIFICANCE OF THE TANJO-E CEREMONY?

  QUESTIONS AND ANSWERS ON NICHIREN SHOSHU BASICS OF PRACTICE MYOKYO MAGAZINE FEBUARY 2012, PP. 31-34 Question: WHY IS THE SIGNIFICANCE OF THE TANJO-E CEREMONY? From India to Japan The teaching of Buddhism, taught by Shakyamuni Buddha, spread from India…

 • ความหมายของพิธีทันโจ-เอะ (Tanjo-E) คืออะไร?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว กุมภาพันธ์ 2012 หน้า 31-34 คำถาม: ความหมายของพิธีทันโจ-เอะ (Tanjo-E) คืออะไร? จากประเทศอินเดียสู่ประเทศญี่ปุ่น คำสอนศาสนาพุทธ ซึ่งพระศากยมุนีสอน เผยแผ่จากทางทิศตะวันออกของประเทศอ…

 • What is the significance of the Nichiren Shoshu Temple?

  Questions and Answers on Nichiren Shoshu Basic of Practice Myokyo Magazine May 2012, 99 31-34 The Head Temple and the Local Temple Without exception, the Gohonzon is enshrined in all Nichiren Shoshu Temple. A temple is the place where the chief priest…

 • อะไรคือความหมายของวัดในนิชิเร็น โชชู?

  คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู จากวารสารเมียวเคียว, พฤษภาคม 2012 หน้า 31-34 วัดใหญ่และวัดในท้องถิ่น โกฮนซนถูกประดิษฐานในทุกวัดของนิชิเร็น โชชู โดยไม่มีข้อยกเว้น วัดคือสถานที่ซึ่งเจ้าอาวาสปกป้องและปรนนิบัติโกฮนซนในขณะที่เผยแผ่คำสอ…

Risikokompetenz und körperwahrnehmung von männlichen jugendlichen hausarbeiten schreiben lassen am 06