สมาคมธรรมประทีป

เลขที่ 50 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง,

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทร.  02-467-2992, 02-458-1102

โทรสาร. 02-458-1103