ความสำคัญของ “อิไต โดชิน”

วัดไคเมียว-อิน  ประเทศสิงคโปร์ นิทานในศาสนาพุทธ ความสำค…

ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรรยายโอโกะ

ป้ายบอกทางความศรัทธา ความหมายและกุศลผลบุญของการฟังคำบรร…

กุญแจที่นำไปสู่การบรรลุภารกิจของพวกเราคืออิไต โดชิน

กุญแจที่นำไปสู่การปฏิบัติความศรัทธา กุญแจที่นำไปสู่การบ…

บทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา”

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ  ตุลาคม 2018   บทธรรมนิพ…

บทธรรมนิพนธ์ “ตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมด” (諸法実相抄)

วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ กรกฎาคม 2018 “ท่านต้องเชื่อใน…

 Mikhail Grabovski Authentic Jersey