• คำอธิบายคำศัพท์ในศาสนาพุทธ – # 98 พระพุทธะมีพลังแห่งการจู่โจมของสิงโต (ชิชิ ฟุนจิน ชิริกิ)

  จากจุลสารรายสัปดาห์ไดเบียะขุ-โฮ # 665   คำศัพท์ศาสนาพุทธ “ชิชิ ฟุนจิน ชิริกิ” ในภาษาญี่ปุ่น แปลตามอักษร “พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต” และชี้ให้เห็นพลังมหาศาลของพระพุทธะและธรรมะที่พระพุทธะใช้เพื่อบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ บท “การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก”…

 • THE BUDDHA POSSESSES THE POWER OF AN ATTACKING LION (SHISHI FUNJIN SHIRIKI)

  From DAIBYAKU-HO #665 The Japanese Buddhist term shishi funjin shiriki literally translates, “the power of a lion’s attack,” and indicates the vast powers of the Buddha and the Law that the Buddha employs to relieve humanity’s suffering. The Emerging f…

 • การเวียนว่ายใน 6 หนทาง (รกกึโด รินเนะ)

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – พฤษภาคม 2018   บท “กุศโลบาย” (โฮเบ็น; บทที่ 2) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรพรรณนาสภาพความสับสนและความหลงผิดในชีวิตของผู้คนดังต่อไปนี้: “ตถาคตรู้ว่ามวลมนุษย์เช่นนั้นในอดีตไม่เคยเพาะรากดี แต่กลับยึดติดกับกามคุณ 5 อย่างดื้อดึง แล…

 • The Transmigration of the Six Paths

  Lecture in Praise of Nichiren Daishonin May, 2018 Oko Lecture              The Expedient Means (Hōben; second) chapter of the Lotus Sutra gives the following description of the state of confusion and delusion in the lives of the people:              I…

 • ความศรัทธาและการปฏิบัติในแนวทางเดียวกับวัดใหญ่

  วัดไทเซคิจิ คำบรรยายโอโกะ – เมษายน 2018                ใน “การตีความบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” ” พระนิชิคัน โชนิน พระสังฆราชองค์ที่ 26 แห่งวัดใหญ่กล่าว:             “กุศลผลบุญแห่งการยึดมั่นโกฮนซนนี้ไม่มีขอบเขตและไม่สามารถวัดได้ และโกฮนซนมี…

 • Faith and Practice in Line with the Head Temple

  Lecture in Praise of Nichiren Daishonin April, 2018 Oko Lecture              In the Exegesis on the True Object of Worship (Kanjin no honzon-shō mondan), Nichikan Shonin, the Twenty-Sixth High Priest of the Head Temple stated:            The benef…

 • คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ปี 2018

  คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น 6 พฤษภาคม 2018             ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดให…

 • Guidance from sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the occasion of the May Kosen-rufu Shodai Ceremony

  Guidance from sixty-eighth High Priest Nichinyo Shonin On the occasion of the May Kosen-rufu Shodai Ceremony May 6, 2018 Reception Hall, Head Temple Taisekiji             On this occasion of the May Kosen-rufu shodai ceremony, conducted here today at t…

 • การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ ตอน 1

  โอโกะ – กันยายน 2016 วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์ พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อาตมาอยากจะบรรยายคำบรรยายโอโกะว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “การทำบุญแด่มันดะละแห่งเมียวโฮ” คำบรรยายของวันนี้จะให้ความสนใจส่วนหนึ่งของบทธรรมนิพนธ์ดังต่อไปนี้: “อาตมาไ…

 • GOKUYO TO THE MANDALA OF MYOHO (Part 1)

  By Revernd Shotsu Nomura, September 2016 Oko Ceremony From today onwards, I would like to conduct the Oko lectures on “Gokuyo to the Mandala of Myoho”. Today’s lecture focuses on the following part of the Gosho: “I have received your Gokuyo for the Goh…

Commentary write my paper for me reviews what if research really mattered