สมาคมธรรมประทีป หรือ ศูนย์ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนานิชิเร็นโชชู ประเทศไทย (อังกฤษ : Thailand Buddhist Nichiren Shoshu Association, Dharmma Pratheep Association) เป็นศูนย์ผู้นับถือศาสนาและสมาคมผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชูแห่งประเทศไทย ก่อตั้งโดย ดร. พิภพ ตังคณะสิงห์ ในวันที่ 27 มกราคม .. 2514 โดยเป็นหนึ่งใน 6 องค์กรสมาคมผู้นับถือนิกายนิชิเร็นโชชูในประเทศไทยที่ขึ้นตรงต่อวัดใหญ่ไทเซขิจิ ประเทศญี่ปุ่น สมาคมนี้เป็นศูนย์ภาคีองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) อันดับที่ 109

สมาคมธรรมประทีป องค์กรทางศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน นิกายนิชิเร็นโชชูที่ได้รับการก่อตั้งมากว่า 40 ปีในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ศาสนาให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติตามหลักธรรมตามหลักศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน นิกายนิชิเร็นโชชู ซึ่งเปรียบเสมือนเรือลำใหญ่ที่จะพาเพื่อนมนุษย์ให้พบกับความสุข โดยเป็นการปฏิบัติเพื่อตนเองและผู้อื่น ดำเนินงานตามพระสังฆราชทางวัดใหญ่ไทเซขิจิ

ประวัติความเป็นมา

     ในปีพ.ศ. 2504 ดร.พิภพ ตังคณะสิงห์ ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนสากลการบัญชี ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รู้จักศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชู จากการที่ท่านได้ยินเสียงสวดมนต์จากเพื่อนบ้านชาวไต้หวันชื่อมิสเตอร์พัวที่มักมีเพื่อนๆ มารวมตัวกันเพื่อสวดมนต์ ย่านถนนสุขุมวิท ซอย 27 ดร.พิภพได้มีความสนใจและสอบถาม จนได้ทราบว่า เป็นการสวดมนต์ศาสนาพุทธ ฝ่ายมหายาน สำหรับรายละเอียดนั้นไม่สามารถสื่อการกันได้มากนัก เนื่องจากมิสเตอร์พัวพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่วนัก

ต่อมาได้พาชาวต่างชาติชาวอเมริกันมาขอพบดร.พิภพเพื่อเล่าความเป็นมาของพุทธศาสนานิชิเร็นโชชู อย่างไรก็ตาม ดร.พิภพ มิได้ตกลงปลงใจเชื่อในหลักคำสอนนี้ในทันที แต่ได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสือต่างๆ รวมถึงสอบถามจากพระเถระที่มีความรู้ แต่ก็ยังไม่กระจ่างจนในที่สุดดร.พิภพ จึงได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลที่ หอสมุดแห่งชาติ จนได้พบว่า คำสวด “นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว” เป็นคำสวดในคัมภีร์พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นศาสนาพุทธนิกายฝ่ายมหายานที่ก่อตั้งโดย “พระนิชิเร็น ไดโชนิน” และรายละเอียดต่างๆ ดร.พิภพ ได้ศึกษาเพิ่มเติม จนกระทั่งมั่นใจว่าเป็นศาสนาพุทธที่มีเหตุผล สามารถพิสูจน์ได้ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ท่านจึงได้แนะนำผู้ใกล้ชิดและเพื่อนๆ ให้ทดลองปฏิบัติสวดมนต์ “นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว” ปรากฏว่าแต่ละคนได้รับผลบุญที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ จึงทำให้มีผู้ปฏิบัติศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังปัจจุบัน

การก่อตั้งสมาคม

     หลังจากที่ ดร.พิภพ ได้ศึกษาคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน จึงได้มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน โดยการจัดประชุมเป็นกลุ่มเล็ก ต่อมาก็ขยายวงกว้างขึ้น ดร.พิภพ ได้มีความคิดที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของผู้นับถือจึงพยายามจะขอจดทะเบียน สมาคม จึงได้มีการเดินทางไปพบกับเพื่อนเก่าของดร. พิภพ อาทิเช่น สัญญา ธรรมศักดิ์, สุนทร หงส์ลดารมภ์, ประดิษฐ์ ลีวีระวงศ์ และอีกหลายท่าน เนื่องจากในสมัยนั้นการจดทะเบียนสมาคมเป็นเรื่องยาก หากไม่มีบุคคลทางราชการรับรอง

ในที่สุดสมาคมธรรมประทีปได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมธรรมประทีป ในวันที่ 27 มกราคม 2513 ซึ่งในขณะนั้นตั้งอยู่ ณ 51 ถนนดินสอ ตำบลบวรนิเวศ อำเภอพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีนายประสิทธิ์ พรรณรัตน์ เป็นนายกสมาคมคนแรก จากนั้นการเผยแผ่ธรรมก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังและมีแบบแผน มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ย้ายสมาคมมาที่ซอยพิพัฒน์ 2

ต่อมาสมัยคุณยงยุทธ สุวัติพานิชได้จัดหาที่ตั้งสมาคมใหม่โดยย้ายจากสีลมซอยพิพัฒน์ 2 มาอยู่ที่คลองเตย ในขณะนั้น สมาคมธรรมประทีป ได้ติดต่อกับวัดใหญ่ไทเซขิจิ และมีการจัดพิธีรับศีล-รับพระ ครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 เมื่อจำนวนสมาชิกนั้นได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสถานที่นั้นไม่เพียงพอ จากนั้นคณะกรรมการบริหารนำโดยอาจารย์วัฒนา อิศรภักดี อดีตเอกอัครราชฑูตประจำประเทศออสเตรเลียร่วมกับคณะสมาชิกได้ดำเนินการจัดหาที่ตั้งสมาคมใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งคุณประดิษฐ์ ลีวีระวงษ์ นายกสมาคมในขณะนั้นได้เป็นผู้สานต่อเจตนารมณ์ ร่วมกับคุณจงกลณี รุ่งเจริญและคุณประมวล จักรมงคลชัย ร่วมกันดูแลการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้นริมถนนเพชรเกษมระหว่างซอย 20 และ22 จนสำเร็จและนับได้ว่าเป็นสถานที่อำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลต่องานเผยแผ่ศาสนาพุทธคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน

นายกสมาคมธรรมประทีปผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคือ

รายนามคณะนายกสมาคมธรรมประทีป วันจดทะเบียน

1. นายประสิทธิ์ พรรณรัตน์

27 มกราคม 2513

2. นายทวีศักดิ์ ผดุงโยธี

13 ตุลาคม 2514

3. นายอัสนี ธนาศรม

พฤศจิกายน 2520

4. นายปั้น ศรีน้อย

10 สิงหาคม 2524

5. นายยงยุทธ สุวัติพานิช

4 มีนาคม 2528

6. ดร.วัฒนา อิศรภักดี (อดีตเอกอัครราชฑูตประจำประเทศออสเตรเลีย)

14 มีนาคม 2534

7. นายประดิษฐ์ ลีวีระวงษ์

21 ธันวาคม 2537

8. นางจงกลณี รุ่งเจริญ

11 กรกฎาคม 2554

9. นางประภาพร วนวิทย์

23 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน