คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกรกฎาคม

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

1 กรกฎาคม 2018

สวัสดีตอนเช้าทุกคน!
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกรกฎาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
เดือนกรกฎาคมเริ่มต้นแล้ว อาตมาจินตนาการว่าทั้งพระสงฆ์และฆราวาสในแต่ละเขตร่วมมือกัน บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว และกำลังอุทิศตัวพวกเขาเองต่อการปฏิบัติของพวกเขา ทั้งวันและคืน มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้
ตามที่ท่านทราบ ปัจจุบัน นิชิเร็น โชชูกำลังก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งและสมาชิกในแต่ละเขตพยายามประสานร่วมมือกัน มุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา-การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา  เพื่อที่จะบรรลุเป้า หมายของพวกเรา พวกเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนิน
“ถ้าพวกเขาหลอมเป็นหัวใจเดียว พวกเขาจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างแน่นอน”
(บทธรรมนิพนธ์ “ต่างกายใจเดียว” ชินเพ็น หน้า 1389)
ตามที่คำพูดที่มีค่าดั่งทองคำเหล่านี้สอน สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนในเขต โดยไม่คำนึงถึงอายุและเพศ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทำชะคุบุขุ มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของพวกเขา
เพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเรา ก่อนจะถึงวันที่กำหนด พวกเราเหลือเวลาอีก 3 ปี สิ่งจำเป็นคือทุกเขต โดยไม่ต้องพูดถึงเขตที่รั้งท้ายในการทำชะคุบุขุ ต้องบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้แน่นอน
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงนันโจ เฮียวเอะ ชิชิโร” ดังต่อไปนี้:
            “ไม่ว่าคนๆหนึ่งได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่อะไรจากการทำความดี ถึงแม้ว่าเขาคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งพระสูตร 10 ล้านจบ และบรรลุการสังเกตจิตใจตามหลักการอิชิเน็น ซันเซ็น (หนึ่งขณะจิตสามพัน) ถ้าเขาไม่ประณามศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร เขาจะไม่สามารถบรรลุการรู้แจ้ง”
            (ชินเพ็น หน้า 322)
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่าไม่ว่าคนๆหนึ่งสะสมกรรมดีอะไร อาทิ การคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งพระสูตร 10 ล้านจบ และคนๆนั้นอ้างว่าตื่นรู้หลักการอิชิเน็น ซันเซ็นและเชี่ยวชาญศาสนาพุทธ ถ้าบุคคลนี้ไม่เตือนและไม่ชะคุบุขุศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ผู้ดูหมิ่นที่ต่อต้านธรรมะแท้) เขาหรือเธอไม่น่าจะบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ พวกเราต้องจดจำข้อความนี้ให้ขึ้นใจ: “ถ้าเขาไม่ประณามศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร เขาจะไม่สามารถบรรลุการรู้แจ้ง”
นอกจากนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:
“อย่างไรก็ตาม คนๆหนึ่งควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่ปฏิบัติตามและมีความศรัทธาจะสามารถบรรลุการรู้แจ้ง และแม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่น ในที่สุดจะบรรลุพุทธภาวะด้วยความสัมพันธ์แบบกลองพิษเช่นกัน ไม่มีพระสูตรอื่นนอกจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรสามารถเป็นเมล็ดพุทธภาวะ” (ชินเพ็น หน้า 1316)    
ตามที่ท่านทราบ กลองพิษคือกลองที่ถูกอาบยาพิษ ในนิรวาณสูตรกล่าว:
“เมื่อกลองที่ถูกอาบยาพิษถูกตีท่ามกลางผู้คน ทุกคนที่ได้ยินเสียงกลองจะตายทันที ไม่ว่าพวกเขาอยากจะได้ยินหรือไม่” (นิรวาณสูตร, สาระสำคัญ)
ข้อความนี้ ซึ่งใช้คำอุปมาว่าการตีกลองที่ถูกอาบยาพิษ ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่ได้ยินธรรมะแท้แต่ต่อต้าน ในที่สุดก็ตัดกิเลสและบรรลุการรู้แจ้ง พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่ามวลมนุษย์มีธรรมชาติพุทธะมาแต่กำเนิด ดังนั้น พวกเขาสามารถบรรลุพุทธภาวะด้วยการฟังธรรมะแท้ ตื่นรู้ธรรมะแท้ และปฏิบัติธรรมะแท้
บัดนี้ ในสมัยปัจฉิมธรรม สามารถช่วยได้แน่นอนแม้แต่ผู้ที่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ โดยไม่ต้องพูดถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านบวก ถ้าพวกเขาได้ฟังนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการและสร้างความสัมพันธ์กับธรรมะแท้
ดังนั้น พวกเราต้องเคารพคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำเหล่านี้ ทั้งชายและหญิงทุกวัยในแต่ละเขตต้องรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและขจัดการดูหมิ่นของคำสอนชั่วและทำชะคุบุขุอย่างกล้าหาญ เมื่อเป็นเช่นนั้น แน่นอนว่าพวกเราจะสามารถชดใช้กรรมด้านลบของพวกเราตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและได้รับกุศลผลบุญมากมายและไม่สามารถวัดได้
ในทางตรงข้าม พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว [ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ”]:
“การพยายามบรรลุการรู้แจ้งโดยไม่เตือนการดูหมิ่นธรรมะก็เหมือนการหาน้ำในไฟหรือไฟในน้ำ  ช่างไม่มีประโยชน์! ช่างเปล่าประโยชน์!” (ชินเพ็น หน้า 1040)
ตามที่พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ คนๆหนึ่งอาจจะศรัทธาศาสนาพุทธแท้ แต่ถ้าบุคคลนี้เห็นผู้ที่ทนทุกข์ทรมานอย่างมากเนื่องมาจากการดูหมิ่นธรรมะ และจงใจไม่สนใจพวกเขาและผ่านพวกเขาไปโดยไม่ทำชะคุบุขุ เมื่อนั้น เขาไม่สามารถขจัดกรรมด้านลบของเขาตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่สามารถมีความสุขแท้
เพื่อเป็นการต้อนรับศุภวาระแห่งการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา ซึ่งเหลือเวลาอีก 3 ปีเท่านั้น พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทุกคนกำลังทุ่มเทความพยายามทำชะคุบุขุสุดความสามารถ
ณ เวลานี้ พวกเราแต่ละคนที่เป็นผู้นับถือฮกเคโคยอดเยี่ยม ต้องรู้ว่าการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเราและการมุ่งสู่ความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะทั่วโลกคือความศรัทธาและการปฏิบัติที่ตรงตามเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เช่นกัน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราที่จะบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้
อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าแต่ละท่านจะทำชะคุบุขุบนพื้นฐานความตั้งใจที่ไม่ย่อท้อ มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของท่านและก้าวหน้ายิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป ณ วัดใหญ่ ทุกวันตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ จะประกอบพิธีสวดไดโมขุวันละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 8-9 นาฬิกา
อาตมาหวังว่าจะมีคนมากมายมาร่วมพิธีสวดไดโมขุนี้อย่างสมัครใจ