คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนสิงหาคม

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

5 สิงหาคม 2018

สวัสดีตอนเช้าทุกคน!
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนสิงหาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่ อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
เดือนสิงหาคมใน “ปีแห่งการกระทำ” เริ่มต้นแล้ว  อาตมาจินตนาการว่าทุกท่านกำลังอุทิศตัวท่านเองโดยเจียดเวลาต่อการปฏิบัติของท่าน มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้ รวมทั้งทำให้มีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปีค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเราเป็นจริง
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ”[องค์ประกอบสำคัญเพื่อการบรรลุการรู้แจ้ง], ดังต่อไปนี้:
“ถ้าพระสงฆ์และผู้ติดตามรู้ว่ามีศัตรูของศาสนาพุทธ และปล่อยเขาเป็นผู้ดูหมิ่นโดยไม่ตำหนิเขา  ไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเขาทั้งหมดจะตกนรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด มหาธรรมาจารย์หนาน-หยูกล่าว “พวกเขาจะตกนรกพร้อมกับคนชั่ว” การพยายามบรรลุการรู้แจ้งโดยไม่เตือนการดูหมิ่นธรรมะก็เหมือนการหาน้ำในไฟหรือไฟในน้ำ ช่างเปล่าประโยชน์! ช่างไร้ผล! ไม่ว่าคนๆหนึ่งยึดมั่นความศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างจริงจังอย่างไร การดูหมิ่นประการเดียวจะทำให้คนๆนั้นตกนรกอย่างแน่นอน เหมือนขาปูขาเดียวที่สามารถทำให้หม้อแล็กเกอร์ 1,000 ใบเสียหาย นี่คือความหมายของ “พิษซึมเข้าสู่ส่วนลึก ทำให้พวกเขาสูญเสียจิตใจแท้” ” (ชินเพ็น หน้า 1040)
เมื่อพวกเราอ่านข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ พวกเราต้องรู้ตัวว่าในการปฏิบัติของพวกเรา พวกเราต้องกลัวการดูหมิ่นธรรมะ ซึ่งหมายถึง “ฝ่าฝืนธรรมะแท้” เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกเราต้องรู้สึกหวาดกลัวการดูหมิ่นของพวกเราเอง และถ้าพวกเราเห็นผู้ที่ดูหมิ่นธรรมะ และไม่ชะคุบุขุพวกเขาและไม่ประณามการกระทำที่ดูหมิ่นของพวกเขา การบรรลุพุทธภาวะของพวกเราจะไม่แน่นอน อีกครั้งหนึ่ง พวกเราควรจะปฏิบัติตามหลักการ “การเตือนการดูหมิ่นธรรมะอย่างเข้มงวด” อย่างแน่วแน่ หลังจากนั้น พวกเราต้องรู้ตัวว่าการทำชะคุบุขุสำคัญอย่างไร
พระนิชิเร็น ไดโชนินนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาของอบุตสึ-โบ” ดังต่อ ไปนี้:
“ไม่มีข้อสงสัยว่าคนๆหนึ่งจะตกนรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด ถ้าคนๆนั้นกระทำการดูหมิ่นเล็กน้อยหรือเกิดความไม่เชื่อ ยกตัวอย่าง ถึงแม้ว่าเรือลำหนึ่งที่แล่นข้ามมหาสมุทรมีความแข็งแรงผู้โดยสารทั้งหมดจะตายพร้อมกันอย่างแน่นอนถ้ามีน้ำสกปรกสะสมในท้องเรือ ถึงแม้ว่าคันนาซึ่งปลูกข้าวนาลุ่มอยู่เต็มมีความแข็งแรง ในที่สุด น้ำจะรั่วถ้ามีรอยแตกแม้ว่าเล็กขนาดรูมด  ดังนั้น  เธอต้องวิดน้ำสกปรกแห่งการดูหมิ่นและความไม่เชื่อออกไป และสร้างเขื่อนแข็งแรงเพื่อความศรัทธาของเธอ”
(ชินเพ็น หน้า 906)
เพื่อที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขและความสงบอย่างแท้จริง พระนิชิเร็น ไดโชนินเตือนอย่างเข้ม งวดว่าพวกเราต้องไม่ปล่อยปละละเลยคนๆหนึ่งที่กระทำการดูหมิ่น ถึงแม้ว่าเป็นการดูหมิ่นเล็กน้อยดุจรูมดก็ตาม
ตั้งแต่อดีตนิชิเร็น โชชูได้สอนกันว่าคนๆหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักการ “การเตือนการดูหมิ่นธรรมะอย่างเข้มงวด” อย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าคนๆหนึ่งกำลังอุทิศตัวเองต่อการปฏิบัติของเขาและสะสมกุศลผลบุญ ถ้าเขากระทำแม้แต่การดูหมิ่นเล็กน้อยก็ตาม กุศลผลบุญทั้งหมดซึ่งเขาสะสมมาจะหายไปทันที ดังนั้น พวกเราต้องระวังป้องกันการกระทำที่ดูหมิ่นธรรมะไว้ล่วงหน้าเสมอ
สิ่งจำเป็นที่สุดคือพวกเราทำชะคุบุขุ เตือนการดูหมิ่น และอุทิศตัวพวกเราเองเพื่อการเผยแผ่ เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเสมอ
ทุกวันนี้ นิชิเร็น โชชูกำลังก้าวหน้า ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา- การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเรา
อาตมาปรารถนาอย่างจริงใจว่าพวกเราแต่ละคนจะปฏิบัติตามหลักการ “การเตือนการดูหมิ่นธรรมะอย่างเข้มงวด” อย่างเคร่งครัด และทำชะคุบุขุ  ด้วยความพยายามเหล่านี้ อาตมาหวังว่าทุกเขตจะบรรลุเป้าหมายของพวกเขาแน่นอน