สาสน์ปีใหม่ 2019

พระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน

1 มกราคม 2019

ขณะที่พวกเราต้อนรับปีใหม่ ปีที่ 767 ตั้งแต่การสถาปนาศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน  อาตมาดีใจอย่างยิ่งที่อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจร่าเริง
และอาตมาดีใจมากที่นายโคอิจิโร่ โฮชิโนะได-โคโตแห่งองค์กรฮกเคโคและประธานสหพันธ์ฮกเคโค รวมทั้งพุทธศาสนิกชนนิชิเร็น โชชูทั้งหมดทั่วโลก ต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยจิตสดใส
ในการต้อนรับปีใหม่ ซึ่งตั้งชื่อว่า “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ” ด้วยแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเขา พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสทุกคนของนิชิเร็นโชชูกำลังมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปีค.ศ.2021 เมื่อพวกเราจะรำลึกถึงการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) พวกเขากำลังก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในแต่ละเขต บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว ยิ่งกว่านั้น ด้วยความศรัทธาเข้มแข็งที่พวกเขามี กำลังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตามในข้อความที่กล่าวว่า “ชีวิตของคนๆหนึ่งไม่มีความหมาย ในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ”
ผลนี้คือผลลัพธ์จากการทำงานหนักของผู้นับถือทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งนำโดยเจ้าอาวาสและโคโตะของฮกเคโคในแต่ละเขต ท่านทำการรณรงค์เรื่องชะคุบุขุอย่างกล้าหาญทั้งวันและคืน ด้วย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในแต่ละเขตฮกเคโค  อาตมามีความพึงพอใจมากสำหรับความพยายามมากของท่าน
บท “สมุนไพร” (บทที่ 5) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าว:
“เมื่อมวลมนุษย์เหล่านี้ได้ยินธรรมะ พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า เมื่อพวกเขาจะได้รับความปิติด้วยวิถีทางและสามารถได้ยินธรรมะอีกครั้งหนึ่ง” (โฮเคเคียว หน้า 217; สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 99)
เกี่ยวกับข้อความนี้ ใน “คำและวลีของสัทธรรมปุณฑริกสูตร” กล่าว:
“ข้อความ “พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า” หมายความว่าจะเกิดผลในอนาคตอย่างแน่นอนเนื่องมาจากเหตุในปัจจุบัน
(งะคุริน มนงุคิ เอะฮน เล่ม 2 หน้า 409)
ข้อความนี้เทศนากุศลผลบุญซึ่งคนๆหนึ่งได้รับในชาติปัจจุบันและชาติหน้าโดยการยึดมั่นความศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร เหตุแห่งการอุทิศตนเองเพื่อการเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวจะนำมาซึ่งผลแห่งการเกิดใหม่ในสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้าอย่างแน่นอน เนื่องมาจากคำสอนเรื่องเหตุและผลอยู่เหนือ 3 ชาติของชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนๆหนึ่งสามารถได้รับผล “พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า” โดยการสะสมกุศลผลบุญแห่งการนับถือเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเท่านั้น
ดังนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบอกิโมโตะ” ดังต่อไปนี้:
“จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว!  จงอย่ามีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับข้อความ[ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร] “พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า”  พระสูตรกล่าวอย่างชัดเจนว่าธรรมบาลเทวทั้งหมดจะคุ้มครองผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างต่อเนื่อง” (ชินเพ็น หน้า 334)
ท่านมอบคำแนะนำแก่พวกเราว่ากุศลผลบุญแห่งการสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวจะปรากฏอย่างแน่นอน ตามที่กล่าว “พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า”  นอกจากนี้ ตามที่กล่าวในข้อความจากสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้จะได้รับการปกป้องจากธรรมบาลเทวทั้งหมดเสมอ
ยิ่งกว่านั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินเทศนาในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบว่าด้วยการนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:
“อาตมาเชื่อว่าการนับถือเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ซึ่งรับประกัน “ความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมที่ดีในชาติหน้า” คือเกียรติยศเดียวพึงแสวงหาในชาตินี้และคือข้อแนะนำเพื่อดำรงไว้ซึ่งการรู้แจ้งในอนาคต จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตาม สิ่งนี้จะยังคงเป็นความทรงจำเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนี้ที่เป็นมนุษย์” (ชินเพ็น หน้า 300)
เมื่อพวกเราอ่านข้อความ “จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตาม สิ่งนี้จะยังคงเป็นความทรงจำเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนี้ที่เป็นมนุษย์” พวกเราควรจะทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถเพื่อทำชะคุบุขุทั้งวันและคืน มุ่งสู่การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน
อาตมาใคร่ขอจบสาส์นปีใหม่ของอาตมาโดยการอธิษฐานอย่างจริงใจว่าโดยการทำเช่นนั้น ท่านจะสามารถตอบแทนหนี้บุญคุณต่อความเมตตายิ่งใหญ่และไพศาลของพระนิชิเร็น ไดโชนิน พระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)