สาสน์ปีใหม่ 2019

พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ

หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

1 มกราคม 2019

ถึงพระสงฆ์ของนิชิเร็น โชชูทุกรูปที่ประจำอยู่ต่างประเทศและสมาชิกฮกเคโคทั่วโลก: สุขสันต์วันปีใหม่ 2019!
ในวันแรกของปีนี้ อาตมาขออวยพรวันขึ้นปีใหม่อย่างจริงใจแก่ทุกท่าน และอาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อความสงบและความก้าวหน้าของการโคเซ็น-รุฝุในแต่ละประเทศ
ปีที่แล้ว ภายใต้คำแนะนำของพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน พระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทั่วโลกทำกิจกรรมชะคุบุขุที่แน่วแน่เพื่อความสำเร็จของการมีสมาชิกฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา  อาตมามีความสุขที่จะรายงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสมาชิกชาวญี่ปุ่นของพวกเรารวมทั้งสมาชิกทั่วโลก
ปี ค.ศ. 2019 คือปีที่ 5 ตั้งแต่การเริ่มกิจกรรมการมีสมาชิกฮกเคโค 800,000 คน  หมายความว่าเหลือเวลา 2 ปีเท่านั้นก็จะถึงปี ค.ศ. 2021 และการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
ตั้งแต่ต้นปีนี้ พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสในแต่ละประเทศควรจะพิจารณากรอบเวลา 2 ปีนี้เพิ่มเติม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสำหรับปี ค.ศ. 2021 พวกเขาจำเป็นจะต้องวางแผนที่ละเอียดสำหรับกำหนดการรายเดือน และกิจกรรมประจำวันของพวกเขาเพื่อเป้าหมายประจำปีของพวกเขา และลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างสมาชิกทั้งเขต
ดังนั้น ณ ต้นปีใหม่นี้ อาตมาขอให้แต่ละท่านตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะทำตามคำปฏิญาณชะคุบุขุของท่านและอุทิศตัวท่านเองเพื่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้
สำนักงานใหญ่ของนิชิเร็น โชชูกำหนดคำขวัญสำหรับปีนี้เป็น “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ” เกี่ยวกับคำขวัญนี้ ฝ่ายต่างประเทศขอเสนอเรื่องการปฏิบัติ 3 ข้อดังต่อไปนี้สำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศ:

  1. บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่านด้วยการสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน
  2. สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้นับถือทั้งหมดในเขตฮกเคโคของท่านและในประเทศของท่าน
  3. เข้าร่วมพิธีโอโกะ พิธีอื่นๆ และการประชุมทั้งหมด และเดินทางไปโทซังร่วมกับเพื่อนผู้นับถือเพื่อเพิ่มความศรัทธาและการปฏิบัติทั้งของท่านและพวกเขาให้ลึกซึ้ง

ประการแรก อาตมาอยากจะพูดถึงความหมายของคำขวัญ “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ” ผู้นับถือทั้งหมดในทุกองค์กรในทุกประเทศต้องสร้างรากฐานและก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว เพื่อที่พวกเขาสามารถพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้สำหรับปี ค.ศ. 2021 ทั้งในนามและในความเป็นจริง
ในกิจกรรมชะคุบุขุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วง 2 ปีที่จะมาถึงนี้ พวกเราต้องขยายกลุ่มสมาชิกใหม่ที่จะทำชะคุบุขุและหว่านเมล็ดพุทธภาวะบนพื้นฐานความสัมพันธ์กับพวกเขา การทำเช่นนี้จะเพิ่มจำนวนชะคุบุขุ
ดังนั้น การพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของสมาชิกใหม่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
กิจกรรมที่จัดสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเขา อาทิ การสอนวิธีสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุแก่พวกเขา การสนับสนุนพวกเขาให้ร่วมพิธีโอโกะและพิธีอื่น และการชักชวนพวกเขาให้ไปโทซังที่วัดใหญ่จะทำให้วัดและประเทศของท่านบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่าน และในที่สุด บรรลุเป้าหมายสำหรับปีค.ศ.2021
ต่อมา อาตมาอยากจะอธิบายแนวทาง 3 ข้อเพื่อการปฏิบัติของปีนี้

  1. บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่านโดยสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน

การสวดมนต์ทำวาระและการสวดไดโมขุคือการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพวกเราในฐานะผู้นับถือฮกเคโคของนิชิเร็น โชชูและคือบ่อเกิดของกุศลผลบุญ สิ่งสำคัญเป็นพิเศษคือสอนวิธีปรนนิบัติพระพุทธะอย่างถูกต้องแก่สมาชิกใหม่
มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในความศรัทธาและการปฏิบัติระหว่างผู้ที่สวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุอย่างสม่ำเสมอทุกวันกับผู้ที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น อาตมาอยากจะขอให้ท่านและครอบครัวของท่านกำหนดเวลาและสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุพร้อมกัน
ท่านสามารถยกระดับภูมิชีวิตของท่าน ได้รับพลังชีวิตเข้มแข็งเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และดำเนินชีวิตที่มีความสุขด้วยการปฏิบัติสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุในแต่ละวัน ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านี้ ขอให้พวกเราจงร่วมใจกันทำชะคุบุขุ

  1. สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้นับถือทั้งหมดในเขตฮกเคโคของท่านและในประเทศของท่าน

ก่อนอื่นและสำคัญที่สุด สิ่งจำเป็นคือเขตฮกเคโคสามัคคีกันระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว เพื่อที่จะก้าวหน้าในการชะคุบุขุสู่การโคเซ็น-รุฝุ
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินของพวกเรามอบคำแนะนำอยู่เสมอว่ากิจกรรมที่เป็นระบบในเขตฮกเคโคสร้างผลบวกต่อชะคุบุขุ  การเกิดสิ่งนี้ จำเป็นต้องสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงแห่งต่างกายใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับสมาชิกฮกเคโค
เมื่อสมาชิกฮกเคโคที่มีความเชื่อมั่นมากในความศรัทธาต่อศาสนาพุทธนี้ก้าวหน้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในกิจกรรมชะคุบุขุ จะก่อให้เกิดแรงผลักดัน และจะประสบผลสำเร็จมากในชะคุบุขุ

  1. ร่วมพิธีโอโกะ พิธีอื่นๆ และการประชุมทั้งหมด และเดินทางไปโทซังร่วมกับเพื่อนผู้นับถือเพื่อเพิ่มความศรัทธาและการปฏิบัติทั้งของท่านและพวกเขาให้ลึกซึ้ง

พิธีโอโกะซึ่งประกอบทุกวันอาทิตย์ที่ 2 คือพิธีเพื่อให้พวกเราตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเราต่อพระรัตนตรัย: พระพุทธะ ธรรมะ และพระสงฆ์ ในขณะที่พวกเราขจัดกรรมด้านลบและฟื้นฟูคำสัญญาของพวกเราว่าจะทำชะคุบุขุ
และนี่คือโอกาสสำคัญเพื่อฟังคำบรรยายจากพระสงฆ์ที่นำทางและเรียนคำสอนของนิชิเร็นโชชู  พวกเราควรจะรู้ว่าจำนวนผู้นับถือที่ร่วมพิธีโอโกะมีความเกี่ยวข้องกันมากกับความสำเร็จตามเป้า หมายสำหรับปี ค.ศ. 2021
นอกจากนี้ การปฏิบัติแห่งการไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิคือรากฐานแห่งความศรัทธาสำหรับผู้นับถือนิชิเร็น โชชู
วัดใหญ่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา ที่ซึ่งได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ ซึ่งคือชีวิตจริงของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ถูกปกป้องอย่างเข้มงวด  และนี่คือสถานที่ซึ่งพระสังฆราชพำนัก เพื่อปกป้องเชื้อสายแห่งสายเลือดมรดกธรรมะ ซึ่งนำพวกเราไปสู่การบรรลุพุทธภาวะ
เมื่อชีวิตของพวกเราบริสุทธิ์จากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีเลิศและอากาศบริสุทธิ์ในวัดใหญ่ด้วยการไปโทซัง ความตั้งใจที่จะหักล้างความเชื่อนอกรีตและการยึดมั่นความถูกต้องซึ่งสืบทอดมาจากพระนิชิเร็น ไดโชนินจะผุดขึ้นมาในชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอน
ดังนั้น การโทซังทุกประเภท รวมทั้งการโทซังสำหรับสมาชิกที่เป็นตัวแทน การโทซังเพื่อศึกษาธรรมะภาคฤดูร้อนสำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศ การโทซังส่วนตัว และการโทซังสำหรับสมาชิกใหม่คือกิจกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาองค์กรของเขตฮกเคโคและการส่งเสริมผู้นับถือที่รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ที่จะรับภาระการโคเซ็น-รุฝุ
พระนิชิเร็น ไดนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบพระไซเร็น-โบ” ดังต่อไปนี้:
“ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรต้องไม่ละทิ้งความศรัทธาของพวกเขาและดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างซื่อสัตย์ด้วยวิธีใดก็ตาม  ถ้าพวกเขาอุทิศชีวิตของพวกเขาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างเต็มที่และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำของพระพุทธะ แน่นอน พวกเขาจะมีชีวิตยืนยาวและแข็งแรง ไม่ได้รับผลกระทบจากความโชคร้ายและความเจ็บป่วย พวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ดีที่สุดไม่เพียงในชาติหน้าเท่านั้นแต่ในชาติปัจจุบันด้วย นอกจากนี้พวกเขาจะสามารถบรรลุความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ” (ชินเพ็น หน้า 642)
ตามที่ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้กล่าว ถ้าท่านยังคงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวด้วยความมั่นใจต่อโกฮนซน ท่านจะได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ตามที่บรรยายว่า “พวกเขาจะมีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงอย่างแน่นอน ไม่ได้รับผลกระทบจากความโชคร้ายและความเจ็บป่วย พวกเขาจะได้รับผล ลัพธ์ดีที่สุดไม่เพียงในชาติหน้าเท่านั้นแต่ในชาติปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ พวกเขาจะสามารถบรรลุความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุในเดือนตุลาคม 2018 พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน ของพวกเรามอบคำแนะนำดังต่อไปนี้:
“การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนคือคำปฏิญาณที่พวกเราให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าพระรัตน ตรัย นี่คือเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งพวกเราต้องบรรลุไม่ว่าในกรณีใดๆด้วยความพยายามร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสทุกคนของนิชิเร็น โชชู ทั้งนี้เนื่องจากพวกเราจำเป็นต้องช่วยคนมากมาย, ที่ทนทุกข์ด้วยความเจ็บปวดเนื่องมาจากพิษแห่งการดูหมิ่นจากคำสอนที่ไม่ถูกต้อง บัดนี้ ในสมัยปัจฉิมธรรม พวกเราต้องชำระโลกนี้ที่โกลาหลอย่างมาก ซึ่งเปื้อนมลทิน 5 ประการ ให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้น พวกเราต้องสร้างความสงบแท้ และทำให้เกิดดินแดนพระพุทธะแท้
เพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งนี้ พวกเราแต่ละคนต้องมีความตระหนัก ความภูมิใจก่อนและตัดสินใจว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์และผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก และอุทิศตัวพวกเราเองสวดไดโมขุอย่างจริงจัง  สิ่งจำเป็นคือ ด้วยกุศลผลบุญและความปิติจากการสวดไดโมขุ พวกเราทำชะคุบุขุด้วยจิตใจร่าเริง” (จุลสารไดเบียะขุโฮ ฉบับ 991)
อาตมาขอให้พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสทุกคนของนิชิเร็น โชชู โปรดสลักคำแนะนำนี้จากพระสังฆราชนิชิเนียว โชนินลงในหัวใจของท่าน นอกจากนี้ อาตมาอยากจะขอท่านอีกครั้งหนึ่งจงมีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้อย่างจริงจัง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงแห่งต่างกายใจเดียว เพื่อที่จะทำให้เกิดความสงบแท้บนโลกนี้ ซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยมลทิน 5 ประการ และสร้างดิน แดนพุทธะ 
อาตมาขอจบสาส์นปีใหม่ของอาตมาด้วยการอธิษฐานจากก้นบึ้งหัวใจของอาตมาขอให้แต่ละท่านมีความสุข, ความสงบ, และความก้าวหน้าในการเผยแผ่ธรรมะแท้ในประเทศของท่าน