คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมกราคม

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

1 มกราคม 2019

 

ในปีที่ 767 แห่งการสถาปนาศาสนาพุทธแท้ “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ”, อาตมาขอสวัสดีปีใหม่!

โดยการร่วมพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุครั้งแรกของปีนี้ อาตมาเชื่อว่าท่านกำลังต้อนรับ “ปีแห่งการก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญ”  ด้วยความรู้สึกสดชื่น และกล่าวคำปฏิญาณใหม่ว่าจะเพียรพยายามให้มากขึ้นในการปฏิบัติของท่าน

ตามที่ท่านทราบ พระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูกำลังผนึกความพยายาม บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว นอกจากนี้ สมาชิกในแต่ละเขตกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติของพวกเขา ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา-การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน ในศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเราในปี ค.ศ. 2021

การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนคือคำปฏิญาณซึ่งพวกเรากล่าวเบื้องหน้าพระรัตนตรัย ดังนั้นสมาชิกทุกเขตต้องทุ่มเททุกความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขาไม่ว่าในกรณีใด เคารพคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินที่ว่า “ชีวิตของคนๆหนึ่งไม่มีความหมาย ในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด  ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ”

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย พวกเราแต่ละคนต้องมีความตระหนักและความตั้งใจแน่วแน่ในฐานะลูกศิษย์และผู้ติดตามพระนิชิเร็น ไดโชนิน พระพุทธะแท้ และสวดไดโมขุอย่างจริงจัง สิ่งจำเป็นคือ ด้วยกุศลผลบุญและความปิติจากการสวดไดโมขุ พวกเราทำชะคุบุขุอย่างกล้าหาญ

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการสวดไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:

“ในสมัยปัจฉิมธรรม ผู้คนมากมายไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ 2-3 คนเท่านั้นมีเมล็ดพุทธภาวะ ดังนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าผู้คน[ในสมัยปัจฉิมธรรม]จะตกสู่หนทางชั่ว [เนื่องจากพวกเขากำลังจะตกสู่หนทางชั่วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง] พวกเราควรจะสอนพวกเขาอย่างแข็งขันและทำให้พวกเขาฟังสัทธรรมปุณฑริกสูตร และปล่อยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์แบบกลองพิษกับธรรมะถูกต้อง ดังนั้น บัดนี้คือเวลาสร้างความสัมพันธ์ย้อนกลับโดยการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแน่นอน”

(ชินเพ็น หน้า 231)

ตามที่ท่านทราบ “ความสัมพันธ์แบบกลองพิษ” ถูกกล่าวถึงว่าเป็นความสัมพันธ์ย้อนกลับเช่น กัน การสอนและการทำให้ผู้ที่ดูหมิ่นฟังสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือเหตุเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ แท้ที่จริง การทำเช่นนี้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์กับธรรมมหัศจรรย์ (เมียวโฮ) ในแง่ของปัจจุบัน สมัยปัจฉิมธรรม สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งการหว่านซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ในนิรวาณสูตรสอนดังต่อไปนี้:

“เหมือนกลองที่ฉาบยาพิษ  เมื่อตีกลองนี้ท่ามกลางผู้คน ทุกคนที่ได้ยินเสียงกลองจะตายทันที ไม่ว่าพวกเขาอยากจะได้ยินหรือไม่” (นิรวาณสูตร, สาระสำคัญ)

ตามที่พระสูตรนี้กล่าว เมื่อกลองที่ฉาบยาพิษถูกตี ผู้ที่ได้ยินเสียงกลองจะตายทันทีแน่นอน ถึง แม้ว่าพวกเขาไม่อยากได้ยิน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งไม่มีความศรัทธาต่อธรรมะแท้และต่อต้าน ในที่สุดคนๆนั้นจะตัดกิเลสของตนและบรรลุพุทธภาวะด้วยการได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตร เปรียบกับคำอุปมาของการตีกลองที่ฉาบยาพิษ  เนื่องจากมวลมนุษย์มีธรรมชาติพุทธะมาแต่กำเนิด พวกเขาสามารถบรรลุการรู้แจ้งโดยการฟังธรรมะแท้ ถูกปลุกให้ตื่น และปฏิบัติธรรมะแท้

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:

“ถ้าพวกเขาได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถบรรลุพุทธภาวะ [การพบ]นี้จะหว่านเมล็ด[พุทธภาวะ]ลงในชีวิตของพวกเขา และในที่สุดพวกเขาจะบรรลุการรู้แจ้งแน่นอน ดังนั้น พระเทียนไท้และเมียวลักปฏิบัติตามความคิดนี้และอธิบายในคำอธิบายของพวกเขาว่าคนๆหนึ่งควรจะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือนผู้ที่สะดุดและล้มลงพื้นดิน แต่สามารถใช้พื้นดินนั้นยันตัวพวกเขาเองให้ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาตกนรก ในไม่ช้าพวกเขาจะขึ้นมาอีกและบรรลุพุทธภาวะ ผู้คนบนโลกทุกวันนี้หันหลังให้กับสัทธรรมปุณฑริกสูตรและ ด้วยความผิดนั้น พวกเขาจะตกนรกอย่างแน่นอน ดังนั้น คนๆหนึ่งควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (ชินเพ็น หน้า 1316)    

ในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวอย่างถูกต้องว่าถ้าพวกเขาได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถบรรลุพุทธภาวะ [การพบ]นี้จะหว่านเมล็ด[พุทธภาวะ]ลงในชีวิตของพวกเขา และในที่สุดพวกเขาจะบรรลุการรู้แจ้งแน่นอน ท่านสอนว่าคนบนสหาโลกนี้สามารถ “บรรลุพุทธภาวะด้วยหูของพวกเขา” (นิคน โทกุโด) หมายความว่าผู้คนสามารถบรรลุการรู้แจ้งโดยการฟังสัทธรรมปุณฑริกสูตร ดังนั้น สิ่งจำเป็นคือพวกเราสอนศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินแก่คนมากมายเท่าที่จะเป็นไปได้

ทุกวันนี้ สมาชิกของนิชิเร็น โชชูในแต่ละเขตกำลังทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถของพวกเขา บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้า หมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน ในศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) ในปี ค.ศ. 2021

ณ เวลานี้ พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทุกคนต้องพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน ไม่ว่าในกรณีใด ไม่ว่าจะเกิดความลำบากหรืออุปสรรคอะไร  อาตมามั่นใจว่าพระรัตนตรัยจะมองเห็นความพยายามของท่าน และท่านจะได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่มากมายด้วย

อาตมาปรารถนาอย่างจริงใจว่าทุกเขตจะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุอย่างแน่นอนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association