คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2019

            ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบขึ้นในวันนี้ ณ วัดใหญ่อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ร่วมพิธี ทั้งๆที่ท่านมีภารกิจยุ่ง

นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม ชื่อสมัยของจักรพรรดิญี่ปุ่นเปลี่ยนจาก “เฮเซ”เป็น “เรวะ”  ดังนั้น พิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุในวันนี้จึงเป็นพิธีสวดไดโมขุเป็นครั้งแรกของสมัย “เรวะ” อาตมาหวังว่าท่านจะเริ่มต้นใหม่และอุทิศตัวท่านเองต่อการปฏิบัติของท่านต่อไป มุ่งสู่เป้าหมายการเผยแผ่ธรรมะแท้ไปทั่วโลก

ทุกวันนี้ นิชิเร็น โชชูกำลังก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งด้วยความพยายามร่วมกันในแต่ละเขต ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)

ตามที่ท่านทราบ เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน คือภารกิจสำคัญของพวกเราและคือคำปฏิญาณซึ่งพวกเราให้คำมั่นสัญญาเบื้องหน้าโกฮนซนด้วย

ดังนั้น สมาชิกในแต่ละเขตต้องอุทิศตัวพวกเขาเองอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้แน่นอน ไม่ว่าพวกเขาอาจจะเผชิญความลำบากและอุปสรรคอะไร เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเราแต่ละคนต้องมีความตระหนักและความเชื่อมั่นในฐานะลูกศิษย์และผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกก่อน หลัง จากนั้น พวกเราต้องทำชะคุบุขุอย่างมุ่งมั่นและอย่างกล้าหาญ บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว ไม่ว่าพวกเราอาจจะเผชิญอุปสรรคและมารอะไร

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบว่าด้วยการนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:

            “นอกจากดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาลที่ซึ่งพระพุทธะอาศัย ทุกอาณาจักรคือสถานที่แห่งความทุกข์ ถ้าพวกเราออกจากอาณาจักร[ของพระพุทธะ]แห่งการรู้แจ้งดั้งเดิม พวกเราสามารถพบความสุขอะไร? อาตมาเชื่อว่าการนับถือเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ซึ่งรับประกัน “ความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า” คือเกียรติยศเดียวพึงแสวงหาในชาตินี้และคือข้อแนะนำเพื่อดำรงไว้ซึ่งการรู้แจ้งในอนาคต จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตาม สิ่งนี้จะยังคงเป็นความทรงจำเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนี้ที่เป็นมนุษย์”

(ชินเพ็น หน้า 300)

            วลี “ความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า”ในข้อความนี้มาจากบท “สมุนไพร” (บทที่ 5) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร  เกี่ยวกับการเทศนาของพระพุทธะด้วยวิธีต่างๆ ข้อความก่อนหน้านี้กล่าว:

            “จากนั้นพวกเขาทั้งหมดรู้สึกปลื้มปิติและสามารถได้รับกุศลผลบุญดีเลิศ เมื่อมวลมนุษย์เหล่านี้ได้ยินธรรมะ พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า”

(โฮเคเคียว หน้า 217; สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 99) 

            กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ที่ฟังเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวและศรัทธาต่อพระสูตรนี้จะสามารถมีชีวิตด้วยความสงบสุขในชาติปัจจุบันและไปเกิดใหม่ในดินแดนบริสุทธิ์ของพระพุทธะต่างๆในชาติหน้า นี่คือการกล่าวถึงกุศลผลบุญกว้างใหญ่ของพระพุทธะซึ่งต่อเนื่อง 3 ชาติของชีวิต

นอกจากนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบอกิโมโตะ” ดังต่อไปนี้:

            “โปรดเข้าใจในลักษณะนี้และสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว จงอย่าสงสัยว่าท่านจะ “มีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า” ในพระสูตรเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าธรรมบาลเทวทั้งหมดจะคุ้มครองผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร โดยไม่ย่อหย่อน”

(ชินเพ็น หน้า 334)

            ผู้ที่สวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวด้วยความตั้งใจแน่วแน่จะมี “ความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า”อย่างแน่นอน เนื่องจากธรรมบาลเทวทั้งหมดจะคุ้มครองผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ยิ่งกว่านั้น ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงอูเอโนะ” สอนดังต่อไปนี้:

            “โดยทั่วไป ผู้ที่ศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้ด้วยความเชื่อมั่นแน่วแน่และอุทิศตัวพวกเขาเองต่อการปฏิบัติศาสนาพุทธอย่างแน่วแน่ จะได้รับการคุ้มครอง ดุจเงาติดตามร่างกายเสมอ โปรดพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน ถ้าท่านไม่กลับการตัดสินใจของท่านและมีความศรัทธาต่อคำสอนนี้เสมอ ท่านจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า”

(ชินเพ็น หน้า 923)    

            “ผู้ที่อุทิศตัวพวกเขาเองต่อการปฏิบัติศาสนาพุทธอย่างแน่วแน่” ซึ่งกล่าวในข้อความนี้หมายถึงคนๆหนึ่งที่อุทิศตัวเองเต็มที่ต่อการปฏิบัติเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเพื่อตัวเองและผู้อื่น ทุกวันนี้ หมายถึงผู้ที่อุทิศตัวพวกเขาเองต่อการปฏิบัติของพวกเขาและทำชะคุบุขุอย่างกล้าหาญ โดยสลักคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำ: “ชีวิตของตนไม่มีความหมายในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ” เหล่านี้ลงในหัวใจของพวกเขา ขณะที่พวกเขามุ่งสู่เป้าหมายการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในปีค.ศ.2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่าคนๆหนึ่งที่อุทิศตัวเองต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองและผู้อื่นจะได้รับ  กุศลผลบุญไพศาลและไม่มีขอบเขตของได-โกฮนซนแน่นอน  ไม่มีข้อสงสัยว่าบุคคลเช่นนั้นจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า

ศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) เหลือเวลาอีก 2 ปีเท่านั้น

เพื่อต้อนรับโอกาสทองนี้, อาตมาปรารถนาอย่างจริงใจว่าพวกเราจะทำชะคุบุขุอย่างกล้าหาญบนพื้นฐานความตั้งใจแน่วแน่ โดยไม่ปล่อยให้ผู้ใดอยู่ข้างหลัง ด้วยความพยายามนี้ อาตมาหวังว่าพวกเราจะทำตามคำปฏิญาณซึ่งพวกเราให้คำมั่นสัญญาเบื้องหน้าโกฮนซน คือ การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน ให้สำเร็จและหวังว่าพวกเราแต่ละคนจะสามารถตอบแทนหนี้บุญคุณของตนต่อความเมตตาไพศาลและไม่มีขอบเขตของพระพุทธะ

อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าสมาชิกทุกคนจะพยายามในการปฏิบัติของตนต่อไป มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของพวกเรา

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association