วัดไทเซคิจิ

คำบรรยายโอโกะ – มิถุนายน 2019

 

บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยสิ่งสักการะซึ่งแสดงตัวตนและการรู้แจ้งของพระพุทธะแท้ ซึ่งกำเนิดในสมัย
500 ปีที่ 5 หลังจากการดับขันธ์ของพระพุทธะ”*

(如来滅後五五百歳始観心本尊เนียวไร เม็ตสึโงะ โกโกเฮียะกุไซ นิ ฮะจิมุ คันจิน โนะ ฮนซน-โช)

 

“พระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้กล่าว “เมื่อพวกเราเห็นความแรงของฝน พวกเราสามารถเข้าใจ ความใหญ่โตของนาคที่ทำให้เกิดฝน และเมื่อพวกเราเห็นการขึ้นงามของดอกบัว พวกเราสามารถคาด คะเนความลึกของสระน้ำซึ่งบัวเจริญเติบโต” พระมหาธรรมาจารย์เมียวลักกล่าว “คนฉลาดรู้แหล่ง กำเนิด เช่นเดียวกับงูรู้ทางของพวกมันเอง” เมื่อท้องฟ้าใส เห็นพื้นดินอย่างชัดเจน และผู้ที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรสามารถจัดการกับแก่นของเรื่องทางโลก

สำหรับผู้ที่ไม่รู้คำสอนหนึ่งขณะจิตสามพัน พระพุทธะแสดงความเมตตามากและใส่อัญมณี[แห่งหนึ่งขณะจิตสามพันแท้ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก]ลงในอักษร 5 ตัว[แห่งเมียว-โฮ-เร็ง-เง-เคียว] และประดับไว้ที่คอของผู้ที่อยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ” (ชินเพ็น หน้า 661-662)

 

คำอธิบาย

พระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้กล่าว “การเห็นฝนตกหนัก พวกเราสามารถบอกได้ว่านาค(竜ริว)ตัวใหญ่ และการเห็นการผลิดอกบัวจำนวนมาก พวกเราสามารถประเมินว่าสระน้ำนั้นลึก”  พระมหาธรรมาจารย์เมียวลักกล่าว: “คนฉลาดรู้แหล่งกำเนิดศาสนาพุทธแท้ เช่นเดียวกับงูที่รู้ทางของงู” เมื่อท้องฟ้าใส พวกเราสามารถเห็นพื้นดินอย่างชัดเจน ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรเข้าใจความเป็นไปของโลก พระพุทธะแสดงความเมตตามากแก่ผู้ที่ไม่รู้คำสอนหนึ่งขณะจิตสามพัน และใส่อัญมณีนี้ลงในอักษร 5 ตัวแห่งเมียว-โฮ-เร็ง-เง-เคียว และประดับไว้ที่คอของผู้ที่อยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ

 

คำอธิบายคำศัพท์สำคัญ

พระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้(天台大ค.ศ. 538-597): อาจารย์ผู้ฉลาดแห่งราชวงศ์สุย[ค.ศ. 581-618]ในประเทศจีน  ผู้ก่อตั้งนิกายเทียนไท้ในประเทศจีน

พระมหาธรรมาจารย์เมียวลัก(妙楽大ค.ศ. 711-782): พระสังฆราชองค์ที่ 6 ของนิกาย–

*รู้จักกันทั่วไปว่าบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” หรือบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะ”

เทียนไท้ในประเทศจีน ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ถัง [ค.ศ. 618-907]

หนึ่งขณะจิตสามพัน(一念三อิชิเน็น ซันเซ็น): การมี 3,000 ภาวะในหนึ่งขณะจิต  แต่ละขณะมี 10 ภูมิ และในแต่ละภูมิมีพร้อมด้วย 10 ภูมิ ดังนั้น ทำให้เกิด 100 ภูมิ  นอกจากนี้ 10 ลักษณะถูกนำมารวม ณ ที่นี้เพื่อสร้าง 1,000 ลักษณะ 3 ภาวะถูกนำมารวมกับ 1,000 ลักษณะก่อให้เกิด 3,000 ภาวะ

ผู้ที่อยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ: ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ในอดีตไม่เคยได้รับเมล็ดพุทธภาวะ พวกเขาทนทุกข์จากความสับสนและความหลงผิดเนื่องมาจากอิทธิพลร้ายของ 3 พิษแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลง

 

ภูมิหลังและสาระสำคัญ

พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1273 (ปีที่ 10 แห่งสมัยบุนเอ) เมื่อท่านอายุ 52 ปี ขณะที่ถูกเนรเทศไปที่หมู่บ้านอิชิโนซาวะ บนเกาะซาโดะ  บทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เขียนถึงโทคิ โจนิน  ตั้งแต่สมัยก่อน ถือว่าบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” เปิดเผยสิ่งสักการะในแง่ของบุคคล(人本尊นิน-ฮนซน) กล่าวกันว่าบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้เปิดเผยสิ่งสักการะในแง่ของธรรมะ(法本尊โฮ-ฮนซน) นี่คือหนึ่งใน 5 บทธรรมนิพนธ์สำคัญของพระนิชิเร็น ไดโชนิน

ในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินเริ่มต้นโดยการอธิบายการปรากฏตัวและความ หมายแท้ของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก ตามที่ชี้ให้เห็นในสัทธรรมปุณฑริกสูตร  หลังจากนั้น ท่านบรรยายการมาเกิดของท่านในสมัย 500 ปีที่ 5 ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าสมัยปัจฉิมธรรม การมาเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนินหมายถึงการกลับชาติมาเกิดของพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์และการปรากฏตัวของพระพุทธะแท้แห่งการรู้แจ้งภายในจากคุอน กันโจะ (อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น)

นอกจากนี้ ท่านอธิบายสิ่งสักการะแท้ ซึ่งท่านจารึกและเผยแผ่เป็นครั้งแรกในสมัยปัจฉิมธรรมจากเนื้อหาตอนนี้ พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินสอนพวกเราว่าชื่อเต็มของบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ควรจะอ่านว่า “ว่าด้วยสิ่งสักการะซึ่งแสดงตัวตนและการรู้แจ้งของพระพุทธะแท้ ซึ่งกำเนิดในสมัย 500 ปีที่ 5 หลังจากการดับขันธ์ของพระพุทธะ”

ในสมัยปัจฉิมธรรม ความจริง (ตามตัวอักษร “การสังเกตจิตใจ” [観心คันจิน]) คือนับถือโกฮนซน  โกฮนซน คือ สิ่งสักการะที่มิใช่อะไรนอกจากโกฮนซนแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวของศาสนาพุทธแห่งการหว่าน ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกของพระสูตร

ข้อความซึ่งพวกเราให้ความสนใจคือตอนจบของบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้  พระนิชิเร็น ไดโชนิน อธิบายคำพยากรณ์ที่ว่าพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกจะปรากฏตัวในสมัยปัจฉิมธรรม  ท่านประกาศว่าท่านซึ่งเป็นพระพุทธะแท้ จะสร้างโกฮนซนด้วยความเมตตามาก โดยโกฮนซนคือการสำแดงของหนึ่งขณะจิตสามพันแท้ เพื่อเห็นแก่ผู้ที่ไม่รู้เกี่ยวกับหนึ่งขณะจิตสามพัน เพื่อที่ท่านสามารถนำมนุษย์ทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรมไปสู่การบรรลุการรู้แจ้ง

 

ประเด็นสำคัญของคำบรรยาย

การมาเกิดของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก

ก่อนข้อความที่พวกเรากำลังศึกษาในวันนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:

“ณ เวลานั้น[เมื่อเกิดการรุกรานจากต่างประเทศและการกบฏภายในอาณาจักร] พระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกจะปรากฏตัว หลังจากนั้น เขาจะสร้างสิ่งสักการะสูงส่งที่สุดเพื่อทั้งโลกในประเทศ[ญี่ปุ่น]นี้” (ชินเพ็น หน้า 661)

ส่วนที่ยกมานี้อธิบายว่าพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกจะปรากฏตัวในสมัยปัจฉิมธรรมอย่างแท้จริงและสร้างโกฮนซนเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินอ้างนิพนธ์ของพระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้ในข้อความซึ่งพวกเราอ่านในวันนี้และชี้ให้เห็นคุณธรรมยิ่งใหญ่มากของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกที่ปรากฏตัวในสมัยปัจฉิมธรรม

นอกจากนี้ ท่านใช้คำพูดของพระมหาธรรมาจารย์เมียวลักเพื่ออธิบายเหตุผลในการมาเกิดของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกและเพื่อแสดงความสูงส่งแห่งปัญญาของพวกเขา บนพื้นฐานภูมิชีวิตลึกซึ้งของพวกเขา

หลังจากนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียน:

“เมื่อท้องฟ้าใส เห็นพื้นดินอย่างชัดเจน และผู้ที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรสามารถจัดการกับแก่นของเรื่องทางโลก” (อ้างแล้ว)

พระนิชิคัน โชนินกล่าวเกี่ยวกับข้อความนี้ใน “คำอธิบายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” ” ดังต่อไปนี้:

“รู้เรื่องทางโลกคือรู้ว่าการเกิดภัยธรรมชาติในตัวมันเองคือลางแห่งการมาเกิดของพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก” (มนดัง หน้า 285)

อีกประการหนึ่ง อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินกล่าว:

“เกี่ยวกับข้อความ “ผู้ที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรสามารถจัดการกับแก่นของเรื่องทางโลก” คนที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรถูกยืนยันโดยมหาโพธิสัตว์ 4 องค์และการมาเกิดของพวกเขาบนโลกนี้  การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และการปรากฏดาวหางดวงใหญ่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยสุทธิธรรมและรูป ธรรม พยากรณ์การมาเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนินบนโลกนี้และท่านสร้างได-โกฮนซน รู้และเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงคือรู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรและจัดการและเข้าใจเรื่องทางโลก ดังนั้น อาตมามั่นใจว่า ด้วยการเผยแผ่ธรรมะนี้จะทำให้กุศลผลบุญยิ่งใหญ่ของมหาธรรมปรากฏเรื่องลึกซึ้งในทางโลกเหมือนท้องฟ้าใสสามารถส่องสว่างพื้นดินอย่างชัดเจน”

(คำบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” เล่ม 5 หน้า 257-258)

 

ความศรัทธาคือชะคุบุขุ

พระนิชิเร็น ไดโชนินอดทนต่อการบีฑาธรรมต่างๆและสร้างได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ เพื่อช่วยทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ พระนิชิคัน โชนิน อธิบายความหมายลึกซึ้งของข้อความ  “สำหรับผู้ที่ไม่รู้คำสอนหนึ่งขณะจิตสามพัน พระพุทธะแสดงความเมตตามากและใส่อัญมณี[แห่งหนึ่งขณะจิตสามพันแท้ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก]ลงในอักษร 5 ตัว[แห่งเมียว-โฮ-เร็ง-เง-เคียว], และประดับไว้ที่คอของผู้ที่อยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมที่ไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ”  ท่านสอนพวกเราว่าเมื่อพวกเรานับถือโกฮนซนและสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พวกเราเป็นหนึ่งกับโกฮนซนแห่งหนึ่งขณะจิตสามพันแท้และกับพระนิชิเร็น ไดโชนิน(ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) (มนดัง หน้า 285, สาระสำคัญ)

พวกเราทุกคนที่ปฏิบัติศาสนาพุทธแท้ในทุกวันนี้คือผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก  หมาย ความว่าแต่ละบุคคลมีภารกิจสำคัญในการเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว  ในความเป็นจริง พระนิชิเร็น ไดโชนินบอกพวกเรา:

“เมื่อเห็นสัญญาณว่าบัดนี้ต้องเผยแผ่อักษร 5 ตัวนี้ อาตมานิชิเร็นทำเป็นตัวอย่าง ทุกวันนี้ ณ ตอนต้นสมัยปัจฉิมธรรม” (บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยพฤติกรรมของพระพุทธะ” หน้า 1057)

ท่านกล่าวเพิ่มเติม:

“ลูกศิษย์ของอาตมา บัดนี้คือเวลาที่ต้องมีความเชื่อมั่นมาก!”

(บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม 1 หน้า 57; ชินเพ็น หน้า 1428)

ดังนั้น พวกเราทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นที่ว่าความศรัทธาคือชะคุบุขุ  ขอให้พวกเราทุ่มเทพลังสุดความสามารถและก้าวหน้าด้วยการทุ่มเทเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ด้วยชะคุบุขุ

คำแนะนำจากพระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน

“มันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเมื่อพวกเราปฏิบัติคำสอนถูกต้องของศาสนาพุทธแท้และทำชะคุบุขุอย่างขยัน จะเกิดอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆเพื่อขัดขวางความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะแท้ แท้ที่จริง “ในแง่ของคำสอนนี้…ถ้ามารเหล่านี้ไม่แข่งกันมาขัดขวาง ก็ไม่มีทางรู้ว่านี่คือคำสอนแท้” (ชินเพ็น หน้า 986)  อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเราไม่เอาชนะอุปสรรคใหญ่เหล่านี้ พวกเราไม่สามารถมีความสุขแท้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “คำสอนปากเปล่า” ดังต่อไปนี้: “ในสมัยปัจฉิมธรรม พระนิชิเร็นและผู้ติดตามจะเผชิญความทุกข์ยากเมื่อพวกเขาปฏิบัติเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว แต่พวกเขาควรเข้าใจว่าแท้ที่จริงนี่คือความสงบและความสุข”(ชินเพ็น หน้า 1762)  พวกเราต้องเข้าใจว่า เมื่อพวกเราปลุกและเผชิญอุปสรรคและความยากลำบากและทำลายพวกมัน พวกเราสามารถขจัดบาปกรรมของพวกเราจากอดีตชาติของพวกเราที่ผ่านมาหลายกัปและบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้”

(วารสารไดนิชิเร็น มกราคม 2019)

 

บทสรุป

นี่คือเดือนที่มีความหมายเมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) ประกาศสถาปนาศาสนาพุทธแท้* นอกจากนี้ เดือนหน้า (พฤษภาคม) พวกเราจะเห็นการขึ้นครองบัลลังก์ของจักรพรรดิองค์ใหม่ของประเทศญี่ปุ่นและการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่มีชื่อสมัยใหม่(令和เรวะ)ในประเทศญี่ปุ่น  ขอให้พวกเราใช้เวลาดีนี้ฟื้นฟูและเพิ่มความตั้งใจของพวกเราเพื่อก้าวหน้าด้วยการทุ่มเท

พวกเราให้ความสนใจข้อความ “เมื่อท้องฟ้าใส ก็จะเห็นพื้นดินได้อย่างชัดเจน และผู้ที่รู้สัทธรรมปุณฑริกสูตรสามารถจัดการกับแก่นของเรื่องทางโลก” ดังนั้น ผู้ที่เชื่อโกฮนซนอย่างจริงใจและทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเขาจะสามารถเห็นธรรมชาติแท้ของสรรพสิ่งบนโลก ณ ที่นี้พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราว่าพวกเราจะสามารถได้รับปัญญาและพลังเพื่อจัดการกับทุกสถานการณ์อย่างถูกต้องด้วย จากจุดนี้ ถ้าพวกเราแสวงหาความสุขแท้ สิ่งจำเป็นคือพวกเราวางรากฐานการปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเราไว้ที่การสวดไดโมขุและทำชะคุบุขุอย่างสม่ำ เสมอโดยไม่ย่อหย่อน

ดังนั้น พวกเราต้องให้ความสำคัญอย่างจริงใจต่อความสำเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเราสำหรับปีนี้และดำเนินการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียว  ขอให้พวกเรามีความเชื่อ มั่นเต็มที่ว่าการทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดกุศลผลบุญมากมายอย่างแน่นอน  นอกจากนี้ การร่วมพิธีโอโกะทุกเดือนคือพื้นฐานในการปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเรา  ขอให้พวกเราร่วมฟังคำเทศนาพร้อมกันทั้งครอบครัว  ยิ่งกว่านั้น ขอให้พวกเราเชิญสมาชิกฮกเคโคมาร่วมพิธีโอโกะพร้อมกับพวกเรา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

นาค: สัตว์ในนิยายซึ่งกล่าวกันว่าอาศัยอยู่ ณ ก้นทะเล  เชื่อกันว่านาคมีพลังเหนือธรรมชาติ อาทิ ความ สามารถในการเรียกเมฆและสั่งให้ฝนตก  หัวหน้าของนาคถูกเรียกว่า “นาคราช”(竜王ริวโอ)  แต่เดิมชาวอินเดียโบราณบูชานาคราชในฐานะเทพแห่งงู  อย่างไรก็ตาม ต่อมา นาคราชถูกรวมเข้ากับศาสนาพุทธและยกระดับความสำคัญเป็นผู้ปกป้องศาสนาพุทธ

ทำไมพระนิชิเร็น ไดโชนินจึงเปิดเผยโกฮนซน?

พระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผยโกฮนซนเพื่อที่จะช่วยทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรม(มัปโป)  ข้อความหนึ่งจากบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” กล่าว:

“สำหรับผู้ที่ไม่รู้อัญมณีแห่งหนึ่งขณะจิตสามพัน พระพุทธะแท้ได้แสดงความความเมตตาลึกซึ้ง นำอัญมณีนี้ใส่ลงในอักษร 5 ตัวและประดับไว้ที่คอของคนที่ชีวิตในสมัยปัจฉิมธรรม”

(ชินเพ็น หน้า 662; M.W. 1 หน้า 82)

พระนิชิเร็น ไดโชนินมาเกิดในสมัยปัจฉิมธรรมในฐานะพระพุทธะแท้ เพื่อนำผู้คนไปสู่ทางแห่งการรู้แจ้งที่ถูกต้อง เผยแผ่ธรรมะสูงสุดซึ่งเหมาะกับสมัยปัจฉิมธรรม และบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดเปิดเผยได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งศาสนาพุทธแท้เพื่อทำให้ทุกคนบนโลกสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งการบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบัน (โซะกุชิน โจบุตสึ)

ใน “ความหมายซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก” (มนเทอิ ฮิชิน โช) พระนิชิคัน โชนินอธิบาย:

“สิ่งสักการะคือวัตถุ(เคียว)ซึ่งคนๆหนึ่งประสาน” (เซอิเท็น หน้า 833)

และท่านอ้างข้อความหนึ่งจากพระมหาธรรมาจารย์เมียวลัก ซึ่งกล่าวว่า:

“การประสานกับวัตถุแห่งความศรัทธาที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดกุศลผลบุญยิ่งใหญ่  อย่างไรก็ตามถ้าคนๆหนึ่งประสานกับวัตถุที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าคนๆนั้นเชื่อด้วยความจริงใจที่สุด มันจะไม่มีวันเป็นเมล็ดเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ”

ในลักษณะนี้ พระนิชิคัน โชนินสอนว่าทุกคนสามารถบรรลุพุทธภาวะด้วยการประสานกับสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น นั่นคือ โกฮนซนที่ถูกต้อง

ในบทธรรมนิพนธ์ “การตอบแทนหนี้บุญคุณ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:

“ถ้าความเมตตาของพระนิชิเร็นไพศาลและครอบคลุมอย่างแท้จริง นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวจะเผยแผ่เป็นเวลา 10,000 ปีและมากกว่านั้น คือ ชั่วนิรันดร์ 

เนื่องจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวมีพลังกุศลผลบุญในการเปิดดวงตาที่บอดของทุกคนในประเทศญี่ปุ่น และปิดทางสู่นรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด” (ชินเพ็น หน้า 1036, M.W. 4 หน้า 272)

ตามที่ข้อความนี้ชี้ให้เห็น ความเมตตาไพศาลไร้ขอบเขตของพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็นไดโชนิน) ถูกสำแดงเป็นได-โกฮนซน ซึ่งเปิดทางสำหรับทุกคนสู่การบรรลุพุทธภาวะ

(“การหักล้างสิ่งสักการะปลอมของโซกา กักไก  100 คำถามและคำตอบ” ปีค.ศ.1996, หน้า 1-2)

 

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association