คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม

ณ หอประชุมรับรอง,วัดใหญ่ไทเซคิจิ,ประเทศญี่ปุ่น

6 ตุลาคม 2019

 

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่ อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ตามที่ท่านทราบ ในวันที่ 20 กันยายน พระสังฆราชองค์ที่ 67 พระนิคเค่น โชนินของพวกเราดับขันธ์อย่างสงบ ณ วัย 96 ปี

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1979 พระนิคเค่น โชนินสืบทอดมรดกธรรมะมาจากอดีตพระสังฆราชนิตทัตสึ โชนิน หลังจากนั้น พระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับขึ้นเป็นผู้นำนิกายของพวกเราเป็นเวลา 27 ปี  อาตมาขอแสดงความขอบคุณสุดซึ้งที่สุดอย่างจริงใจและอย่างเคารพต่อพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับสำหรับการแนะนำและการสอนพระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทุกคน มุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลก

ระหว่างที่พระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ท่านจัดการเรื่องยากอย่างถูกต้องที่สุด อาทิ ปัญหาของกลุ่มโชชินไกและปัญหาของโซกา กักไก ด้วยหลักการทางศาสนาที่อยู่บนพื้นฐานมรดกธรรมะซึ่งส่งมอบมาตั้งแต่พระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) และพระสังฆราชองค์ที่ 2 พระนิคโค โชนินและส่งต่อพระสังฆราชที่สืบทอดแต่ละองค์  พวกเรา พระสงฆ์และฆราวาสทุกคนที่เป็นสมาชิกของนิชิเร็น โชชู ขอแสดงความขอบคุณสุดซึ้งต่อพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับสำหรับการใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อเตือนพวกเขาว่าอะไรถูกและอะไรผิด

นอกจากนี้ พระสังฆราชนิคเค่นโชนินที่ล่วงลับได้ประกอบพิธีรำลึก ซึ่งรวมทั้งการครบ 700 ปีแห่งการดับขันธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน การชุมนุมใหญ่ของผู้นับถือ 60,000 คนที่มีความสัมพันธ์กับพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก และพิธีใหญ่เพื่อรำลึกการครบ 750 ปีแห่งการสถาปนาศาสนาพุทธแท้ รวมทั้งการบูรณะหรือการปฏิสังขรณ์และการทะนุบำรุงบริเวณวัดใหญ่ รวมทั้งการสร้างหอโฮอันโด และการสร้างเคียะกุเด็น(หอรับรอง)ขึ้นใหม่  ในขณะเดียวกัน ท่านก่อตั้งวิทยาลัยฟูจิ งะกึรินในมหานครโตเกียว ณ วิทยาลัยนี้ พระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับบรรยายเกี่ยวกับ “คำสอนมหาธรรมลับ 3 ประการ” ซึ่งเป็นคำสอนลึกซึ้งในนิกายของพวกเรา  อาตมารู้สึกขอบคุณท่านมากสำหรับคำแนะนำของท่านเพื่อสอนและพัฒนายุวสงฆ์

ยิ่งกว่านั้น พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทั้งหมดซาบซึ้งมากต่อคำบรรยายของท่านว่าด้วยคำสอนลึกซึ้งของนิชิเร็นโชชูจากนิพนธ์ของท่าน ซึ่งรวมทั้งคำบรรยายว่าด้วยบท “จูเรียว” คำบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 106 ข้อและอื่นๆ

พิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุในทุกวันนี้ ก็เช่นกัน ริเริ่มจากข้อเสนอเดิมของพระสังฆราชนิคเค่นโชนินที่ล่วงลับ และการโทซังสำหรับเขตซึ่งดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เช่นกัน

พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทั้งหมดจะแสดงความสำนึกบุญคุณสุดซึ้งของพวกเราสำหรับการสอนของท่านและการแนะนำพวกเราในด้านต่างๆ บนพื้นฐานความเมตตาลึกซึ้งของท่าน อาตมารู้สึกอย่างแรงกล้าว่าสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับพวกเราทุกคน บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว คืออุทิศตัวพวกเราเองต่อการปฏิบัติของพวกเราเพื่อตัวเองและผู้อื่นต่อไป เพื่อที่พวกเราจะตอบแทนหนี้บุญคุณใหญ่หลวงต่อพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับ

อาตมาปรารถนาอย่างจริงใจว่าแต่ละท่านจะเข้าใจความต้องการที่ลึกซึ้งของพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับและพยายามต่อไปในการปฏิบัติของท่าน มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของพวกเรา

สุดท้ายนี้ อาตมาขอถือโอกาสนี้แจ้งข่าวเกี่ยวกับพิธีศพของพระสังฆราชนิคเค่น โชนินที่ล่วงลับแก่ท่านดังต่อไปนี้  วัดใหญ่จะประกอบพิธีสวดมนต์ตลอดคืนเป็นเวลา 2 วันในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคมหลังจากนั้น จะประกอบพิธีศพที่เป็นทางการในวันที่ 11 ตุลาคม  อาตมาขอจบคำกล่าวในวันนี้

 

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association