คำกล่าวของพระสังฆราชหลังจากเสร็จสิ้นสวดมนต์เนื่องในพิธีโกไคหิ:

 ท่านมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อเข้าร่วมการโทซังด้วยความศรัทธาที่ลึกซึ้ง อาตมาได้ประกอบพิธีโกไคหิแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจของอาตมาแด่ได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ (ฮนมน) และได้อธิษฐานด้วยความจริงใจของอาตมา ขอให้การดูหมิ่นธรรมะของท่านตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ได้ถูกขจัดออกไป ขอให้ความศรัทธาของท่านเพิ่มเป็น 2 เท่า สุขภาพของท่านแข็งแรงสืบไป อายุขัยของท่านยืนยาว ครอบครัวของท่านปลอดภัย และท่านไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ และขอให้ความปรารถนาและปณิธานอันแรงกล้าของท่านสัมฤทธิ์ผลทั้งในชาตินี้และทุกชาติ

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association