สาสน์ปีใหม่ 2020

พระสังฆราชนิชิเนียว  โชนิน

1 มกราคม 2020

            ขณะที่พวกเราต้อนรับปีใหม่ในปีที่ 768 แห่งการสถาปนาศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน อาตมาดีใจมากที่นายโคอิจิโร โฮชิโนะได-โคโตแห่งองค์กรฮกเคโคและประธานสมาพันธ์ฮกเคโครวมทั้งผู้นับถือฮกเคโคทั้งหมดทั่วโลก ร่วมกันต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยความรู้สึกที่สดชื่น

            เนื่องจากพระสังฆราชองค์ที่ 67 พระนิคเค่น โชนินดับขันธ์เมื่อปีที่แล้ว พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็นโชชูทุกคนโศกเศร้ามากต่อการดับขันธ์ของท่าน บ่อยครั้งที่พระนิคเค่นโชนินได้มอบคำแนะนำเพื่อให้ความรู้และการพัฒนาผู้นับถือนิชิเร็นโชชูทั้งหมดและองค์กรฮกเคโคตลอดระยะเวลายาวนาน 27 ปีที่นิชิเร็นโชชูอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและวุ่นวาย พวกเราทุกคนขอแสดงความขอบคุณด้วยความจริงใจอย่างสุดซึ้งและด้วยความเคารพต่อพระนิคเค่นโชนินในคุณความดีมากมายของท่าน

            คำขวัญสำหรับปีนี้คือ “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา” นี่คือปีที่ผู้นับถือนิชิเร็นโชชูและเขตฮกเคโคทั้งหมดต้องบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ ในเป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนในการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็นไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)  ดังนั้น พวกท่านควรจะสามัคคีซึ่งกันและกันด้วยจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว เอาชนะทุกอุปสรรค และบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาเบื้องหน้าโกฮนซนว่าจะทำให้สำเร็จ อย่างแน่นอน

พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยพฤติกรรมของพระพุทธะ” ดังต่อไปนี้:

            “ในช่วงเวลา 2,220 กว่าปีตั้งแต่การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แม้แต่บุคคลเช่น พระมหากัสสป พระอานนท์ พระอัศวโฆษ พระนาคารชุน พระหนานเยว่ พระเทียนไท้ พระเมียวลัก และพระเด็งเงียวก็ไม่เคยเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว อักษร 5 ตัวของเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวคือแก่นของสัทธรรมปุณฑริกสูตรและเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธะทุกองค์ทั่วทั้งโลก

            เมื่อเห็นสัญญาณว่าบัดนี้ต้องเผยแผ่อักษร 5 ตัวนี้ อาตมา นิชิเร็น ทำเป็นตัวอย่าง ทุกวันนี้ ณ ต้นสมัยปัจฉิมธรรม ลูกศิษย์ของอาตมาต้องปฏิบัติตามทีละคนและยิ่งใหญ่กว่าพระมหากัสสปหรือพระอานนท์และ นอกจากนี้ ต้องเหนือยิ่งกว่ามหาธรรมจารย์เทียนไท้หรือเด็งเงียว ถ้าท่านกลัวการข่มขู่จากผู้มีอำนาจในเกาะเล็กนี้ ท่านจะทำอย่างไรถ้าท่านถูกยมราชตำหนิ[หลังจากชีวิตของท่านสิ้นลง]?  อาตมาประกาศว่าผู้ที่เรียกตนเองว่าทูตของพระพุทธะแต่ที่ตกใจกลัวต่อการข่มขู่เช่นนั้นควรจะถือว่าตนเองเป็นผู้นับถือที่ด้อยกว่า” (โกโช หน้า 1057)

ขณะที่พวกเราอ่านข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ด้วยความเคารพ พวกเราต้องจดจำพฤติกรรมของพระนิชิเร็น ไดโชนินในการเผยแผ่ธรรมะในขณะเดียวกันต้องอดทนต่อการบีฑาธรรม ปฏิบัติตามจิตวิญญาณซึ่ง “ชีวิตนั้นไม่มีความหมายแต่ธรรมะนั้นสูงส่งที่สุด ท่านควรอุทิศชีวิตของท่านด้วยความเต็มใจเพื่อเผยแผ่ธรรมะ” พวกเราต้องบรรลุเป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนอย่างแน่ นอน ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆ ทั้งนี้เนื่องจากเป้าหมายนี้จะมีค่าและเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อพวกเราทำมันได้สำเร็จเท่านั้น

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” ดังต่อไปนี้:

“ผู้ที่มีความศรัทธาอ่อนแอมักจะลืมสิ่งที่พวกเขาเคยสัญญา เมื่อถึงเวลาวิกฤต” (โกโช หน้า 574)

ไม่ว่าพวกเราจะสามารถรายงานความสำเร็จเรื่องเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเราต่อโกฮนซนอย่างปิติยินดี หรือทำไม่สำเร็จซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้ที่มีความศรัทธาอ่อนแอ” ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการต่อสู้ดิ้นรนและความพยายามของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้น อาตมาปรารถนาจบสาสน์ปีใหม่ของอาตมาด้วยความหวังจริงใจว่าผู้นับถือนิชิเร็นโชชูทั้งหมดในทุกเขตฮกเคโคจะจำเรื่องนี้ไว้ ขอให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติมากกว่าก่อน และขอให้บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association