คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมกราคม

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

1 มกราคม 2020

 

ในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิปีที่ 768 แห่งการสถาปนาศาสนาพุทธแท้นี้ “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา” อาตมาขอสวัสดีปีใหม่!

อาตมาเชื่อว่าท่านได้ต้อนรับการเริ่มต้น “ปีแห่งการบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา”ด้วยความรู้สึกสดชื่น และท่านปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งว่าจะพยายามต่อไปในการปฏิบัติของท่าน

ตามที่ท่านทราบ ทุกวันนี้ พระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้ม แข็งในการปฏิบัติของพวกเขา บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ด้วยจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คน ในศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเรา ซึ่งในที่สุดใกล้จะถึงแล้วในอีก 1 ปีเศษ

การมีผู้นับถือฮกเคโค 800,000 คนคือคำปฏิญาณซึ่งพวกเรากล่าวเบื้องหน้าโกฮนซน  พวกเราต้องรู้ว่าความหมายสำคัญอยู่ที่ทุกเขตทั่วประเทศต้องบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเราแน่นอน

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเราต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่ไม่ย่อท้อและอุทิศตัวพวกเราเองอย่างกล้าหาญเพื่อเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว โดยไม่มีความลังเลใจใดๆ ตามที่สอนในคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำ “ชีวิตของคนๆหนึ่งไม่มีความหมาย ในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ” จากนั้น สิ่งจำเป็นคือพวกเราหักล้างการดูหมิ่น สาเหตุพื้นฐานของความทุกข์ และทำชะคุบุขุซึ่งเป็นการหักล้างความเชื่อนอกรีตและการเปิดเผยความจริง

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงนันโจ เฮียวเอะ ชิชิโร” ดังต่อ ไปนี้:

            “ไม่ว่าคนๆหนึ่งได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่อะไรจากการทำความดี ถึงแม้ว่าเขาคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งพระสูตร 10 ล้านจบ และบรรลุการสังเกตจิตใจตามหลักการอิชิเน็น ซันเซ็น(หนึ่งขณะจิตสามพัน) ถ้าเขาไม่ประณามศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร เขาจะไม่สามารถบรรลุการรู้แจ้ง ยกตัวอย่าง คนๆหนึ่งอาจจะรับใช้สำนักจักรพรรดิอย่างซื่อสัตย์เป็นเวลา 10 ถึง 20 ปี แต่ถ้าเขาจำศัตรูของจักรพรรดิได้และไม่รายงานและโดยส่วนตัวก็ไม่รู้สึกความเป็นศัตรู การรับใช้ทั้งหมดซึ่งเขาเคยถวายจนถึงเวลานั้นถือว่าสูญเปล่า เขากลับจะถูกลงโทษ ท่านต้องรู้ว่าทุกคนในสมัยนี้เป็นผู้ดูหมิ่นธรรมะ

(โกโช หน้า 322)

            อย่างตรงไปตรงมา พวกเราต้องรู้ดีว่าการทำชะคุบุขุคือ การกระทำที่มีความเมตตาที่สามารถช่วยมวลมนุษย์ สำคัญมากยิ่งกว่าการสะสมกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ใดๆโดยการกระทำความดี การคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งพระสูตร 10 ล้านจบ และบรรลุการสังเกตจิตใจตามหลักการอิชิเน็น ซันเซ็น

อย่างถูกต้อง วิธีดีที่สุดเพื่อช่วยคนมากมายที่ทนทุกข์ด้วยความเจ็บปวดเนื่องมาจากพิษแห่งการดูหมิ่นของคำสอนที่ไม่ถูกต้องคือชะคุบุขุ เพื่อที่จะก่อให้เกิดความสุขแท้ ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการสอนผู้อื่นเกี่ยวกับคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเรา พระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม และทำให้พวกเขามีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินด้วยชะคุบุขุ ให้มากเท่าที่พวกเราสามารถทำได้

นอกจากนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยคำสอน การปฏิบัติและข้อพิสูจน์” ดังต่อไปนี้:

“ถ้าลูกศิษย์และผู้ติดตามพระนิชิเร็นขี้ขลาด จะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ เมื่อพวกเราเปรียบเทียบคำสอนก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตรกับสัทธรรมปุณฑริกสูตรและอภิปรายว่าคำสอนใดสูงส่งกว่าหรือด้อยกว่า ผิวเผินหรือลึกซึ้ง และคนๆหนึ่งสามารถบรรลุพุทธภาวะได้หรือไม่ แม้แต่พระศากยมุนีพุทธะแห่งคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรภาคทฤษฎีก็ไม่มีใครยำเกรง พระโพธิสัตว์ ณ ขั้นใกล้การรู้แจ้ง (โท-งกุ) ถูกยำเกรงน้อยลงไปอีก และไม่ต้องพูดถึงสำหรับผู้ติดตามคำสอนก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตร การนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรก็เหมือนการอยู่ในตำแหน่งสูงสุดระดับเดียวกับพระมหาพรหม ท่านอาจจะดูถูกความคิดเห็นของผู้ติดตามคำสอนนอกรีตว่าโบราณ อย่างไรก็ตาม จงจำไว้ว่าท่านต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหักล้างและแก้ไขความผิดพลาดของพวกเขา”

(โกโช หน้า 1109)

            ตามที่คำพูดที่มีค่าดั่งทองคำของคำสอน พวกเราต้องไม่ขลาดเมื่อพวกเราทำชะคุบุขุซึ่งเป็นการกระทำที่มีความเมตตาที่สุด ซึ่งสามารถช่วยมวลมนุษย์ สิ่งจำเป็นที่สุดคือพวกเราทำชะคุบุขุด้วยความศรัทธาสมบูรณ์ต่อได-โกฮนซนรวมทั้งความตั้งใจแน่วแน่และความกล้าแห่ง “หนึ่งใจอยากพบพระพุทธะ ไม่เสียดายแม้ชีวิตของตน”

พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายแก่พวกเราในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบชิโจ คิงโงะ” ดังต่อไป นี้:

            “ท่านต้องใช้กลยุทธของสัทธรรมปุณฑริกสูตร*มากกว่ากลวิธีอื่น คำพูดที่มีค่าดั่งทองคำ “ผู้อื่นทั้งหมดที่แสดงความเป็นศัตรูหรือมีเจตนาร้ายต่อท่านถูกทำลายเช่นกัน[โดยกุศลผลบุญของสัทธรรมปุณฑริกสูตร]” เป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ แก่นแท้ของกลยุทธทางทหารก็มาจากเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเช่นกัน ท่านต้องเพิ่มความศรัทธาของท่านอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความสงสัย ถ้าท่านขี้ขลาดจะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ”

(โกโช หน้า 1407)

ข้อความ “ผู้อื่นทั้งหมดที่แสดงความเป็นศัตรูหรือมีเจตนาร้ายต่อท่านถูกทำลายเช่นกัน” (โฮเคเคียว หน้า 538; สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 288) นี้คือวลีซึ่งอยู่ในบท “พระไภสัชยราชโพธิสัตว์” (ยกุโอ โบซัตสึ; บทที่ 23) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร เนื่องมาจากกุศลผลบุญแห่งการนับถือเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พวกเราสามารถขจัดอุปสรรคทุกชนิดที่ขัดขวางการบรรลุพุทธภาวะของพวกเรา

อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าพวกเราแต่ละคนตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเชื่ออย่างแน่วแน่ในกุศลผลบุญมากมายและไม่มีขอบเขตของได-โกฮนซน และสอนผู้อื่นเกี่ยวกับกุศลผลบุญเหล่านี้และชะคุบุขุผู้คนมากมายเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น อาตมาหวังว่าสมาชิกในแต่ละเขตจะสามัคคีกัน บนพื้นฐานจิตวิญญาณต่างกายใจเดียว และลุกขึ้นเพื่อทำชะคุบุขุ เพื่อที่ทุกเขตจะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้แน่นอน

 

ข้อความเพิ่มเติม

* ในโลกมนุษย์ พวกเราไม่ทราบว่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่งพวกเราจะเผชิญสถานการณ์อะไร เมื่อพบอุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อน พวกเราสามารถเอาชนะอย่างประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราตระเตรียมประเด็นสำคัญ 3 ข้อซึ่งบรรยายในข้อความนี้ไว้แค่ไหน องค์ประกอบแรกคือความรอบคอบหรือความพร้อม มันสำคัญสำหรับพวกเราในการรู้ตัวเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในชีวิตประจำวันของพวกเราและป้องกันอุบัติเหตุอันไม่พึงประสงค์

องค์ประกอบต่อมาคือความกล้าหาญหรือความอดทน ไม่สำคัญว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเราต้องเผชิญหน้าสถานการณ์ทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์และไม่พยายามหลีกหนีจากพวกมัน ความตั้งใจแน่วแน่และการกระทำของพวกเราจะทำให้เรื่องต่างๆเป็นไปในทิศทางบวก

องค์ประกอบสุดท้ายมีความสำคัญที่สุด คือ ความศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร(นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว)  เมื่อพวกเราสร้างองค์ประกอบ 3 ข้อนี้อย่างมั่นคงในชีวิตของพวกเรา พวกเราไม่ต้องกลัวอะไร

 

ที่มา: คำบรรยายโอโกะ-วัดใหญ่-ธันวาคม 2007 บทธรรมนิพนธ์ “กลยุทธของสัทธรรมปุณฑริกสูตร”

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association