จากจุลสารรายสัปดาห์ไดเบียะขุ-โฮ # 665

 

คำศัพท์ศาสนาพุทธ “ชิชิ ฟุนจิน ชิริกิ” ในภาษาญี่ปุ่น แปลตามอักษร “พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต” และชี้ให้เห็นพลังมหาศาลของพระพุทธะและธรรมะที่พระพุทธะใช้เพื่อบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์

บท “การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก” บทที่ 15 ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าวว่าพระเมตไตรยโพธิ สัตว์และพระโพธิสัตว์อื่นที่เป็นสาวกของพระศากยมุนีพุทธะสงสัยเมื่อเห็นพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก ที่มีมหาปุริสลักษณะ (ลักษณะเด่น) 32 ประการของพระพุทธะ โผล่จากใต้พื้นโลก พวกเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินบุคคลที่มีลักษณะสูงส่งเช่นนั้น ดังนั้น พระเมตไตรยในฐานะตัวแทนของที่ประชุม ถามพระพุทธะหลายคำถาม รวมทั้งความลึกลับ อาทิ พระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกมาจากที่ไหน?  ปัจจัยสัมพันธ์อะไรจึงทำให้พวกเขาปรากฏตัว?  และใครฝึกสอนพวกเขา?

พระศากยมุนีพุทธะตอบ:

“ดีมาก ดีมาก อชิตะ* ที่ท่านควรจะถามพระพุทธะเกี่ยวกับเรื่องสำคัญนี้ ทุกท่านควรจะสวมเกราะแห่งความขยันอย่างแน่วแน่และตัดสินใจที่จะมีเจตจำนงแน่วแน่ บัดนี้ตถาคตปรารถนาที่จะระดมและเปิดเผยปัญญาของพระพุทธะ พลังอิทธิฤทธิ์ที่ใช้ได้อย่างอิสระของพระพุทธะ พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต** พลังที่น่ายำเกรงและแข็งแกร่งอย่างมากของพระพุทธะ” (โฮเคเคียว หน้า 418; เทียบเคียง สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 218)

ในข้อความข้างต้น สิงโต ราชาของสัตว์เดรัจฉาน เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธะ ที่ปกครองมนุษย์ทุกคน คำว่า “จู่โจม” บรรยายถึงพลังที่สิงโตปลดปล่อยเมื่อทำให้เกิดการกระทำ และถูกใช้อย่างอุปมาเพื่อบรรยายถึงความพยายามของพระพุทธะเพื่อช่วยมนุษย์

ในการตีความเรื่อง 3 ชาติ ใน “ความหมายลึกซึ้งของสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (ฮกเขะ เก็นงิ) ม้วนที่ 7 มหาธรรมาจารย์เทียนไท้อธิบายข้อความ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร:

“เมื่อพิจารณาในแง่ 3 ชาติ ข้อความ “พลังอิทธิฤทธิ์ที่ใช้ได้อย่างอิสระของพระพุทธะ พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต พลังที่น่ายำเกรงและแข็งแกร่งอย่างมากของพระพุทธะ” บรรยายถึงพระพุทธะมอบกุศลผลบุญแก่มนุษย์ตลอด 3 ชาติอย่างไร”

(คำอธิบาย “คำและวลีของสัทธรรมปุณฑริกสูตร” เล่ม 2 หน้า 254)

ดังนั้น วลี “ท่านต้องฟังอย่างตั้งใจและได้ยินความลับและพลังอิทธิฤทธิ์ของตถาคต” จากบท “พระชนมายุ” (จูเรียว; บทที่ 16) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร*** หมายความว่าพระพุทธะมอบกุศลผลบุญแก่มนุษย์ตลอดอดีต ปัจจุบันและอนาคต  “พลังอิทธิฤทธิ์ที่ใช้ได้อย่างอิสระของพระพุทธะ” หมายถึงอดีตในขณะที่ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” ชี้ให้เห็นปัจจุบันและ “พลังที่น่ายำเกรงและแข็งแกร่งอย่างมากของพระพุทธะ” เกี่ยวข้องกับอนาคต

วลีนี้เปิดเผย 2 เรื่อง: หนึ่งคือชีวิตของพระพุทธะมีอยู่ตลอดกาลต่อเนื่องอดีต ปัจจุบันและอนาคต และสองคือพระพุทธะอยู่ในโลกนี้เสมอ สอนผู้คนและนำพวกเขาไปสู่ภูมิพุทธภาวะ จากจุดนี้พวกเราสามารถคาดคะเนว่าในอนาคตพระพุทธะมอบกุศลผลบุญแก่มนุษย์ที่เป็นผลโดยตรงของ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” ในปัจจุบัน

ในตอนต้น คำพรรณนา “ชีวิตตลอดกาลของพระพุทธะและพระองค์ช่วยมนุษย์ตลอดอดีตปัจจุบันและอนาคต” เหล่านี้หมายถึงพระศากยมุนีพุทธะและความจริงที่พระองค์เปิดเผยในระหว่างที่ดำรงพระชนม์ชีพ อย่างไรก็ตาม แท้ที่จริง คำพรรณนานั้นชี้ให้เห็นศาสนาพุทธสำหรับสมัยปัจฉิมธรรม ซึ่งคือ “การรู้แจ้งภายใน” ที่ถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกของบท “พระชนมายุ” ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

พระชนมายุแท้ของพระพุทธะในบท “พระชนมายุ” มีความลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพรรณนาของมหาธรรมาจารย์เทียนไท้และเมียวลัก พระชนมายุแท้ของพระพุทธะถูกระบุว่าอยู่ในสมัยปัจฉิมธรรมเท่านั้น เมื่ออาจารย์ดั้งเดิม (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเราเปิดเผยคำสอนศาสนาพุทธแห่งการหว่านเพื่อบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ตลอด 10,000 ปีแห่งสมัยปัจฉิมธรรม พระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็นไดโชนิน) เปิดเผยโดยการเผยแผ่มหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ ที่มีพลังเพื่อนำทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรมไปสู่ภูมิพุทธภาวะ

พระนิชิเร็น ไดโชนินบรรยายธรรมชาติของ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ท่านเขียน:

 “สิงโต ราชาของสัตว์เดรัจฉาน กล่าวกันว่าก้าวไปข้างหน้า 3 ก้าว ต่อจากนั้น รวบรวมพละ กำลังของตัวมันเองเพื่อกระโดด ปลดปล่อยพละกำลังเดียวกันไม่ว่ามันจับมดตัวจิ๋วหรือจู่โจมสัตว์ดุร้าย  ในการจารึกโกฮนซนนี้เพื่อการคุ้มครองเธอ พระนิชิเร็นมีค่าเท่ากับราชาสิงโต นี่คือสิ่งที่พระสูตรหมายถึง “พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต” ” (ชินเพ็น หน้า 685; MW 1 หน้า 119)

เมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว “สิงโต ราชาของสัตว์เดรัจฉาน กล่าวกันว่าก้าวไปข้างหน้า 3 ก้าว ต่อจากนั้น รวบรวมพละกำลังของตัวมันเองเพื่อกระโดด” ท่านกำลังบรรยายวิธีซึ่งสิงโตแสดงท่าทางเมื่อมันเผชิญศัตรู เมื่อสิงโตเตรียมจู่โจม มันจะเหยียดเท้าหน้าออกไป 1 ก้าวก่อน หลังจากนั้นเท้าหน้าอีกขาหนึ่งตามมา และต่อมาเท้าหลังตามมา ทิ้งน้ำหนักทั้งหมดไว้ที่เท้าหลัง

ในที่สุด เมื่อสิงโตกระโดด มันใช้กำลังทั้งหมดเสมอ ไม่ว่าศัตรูของมันตัวเล็กและอ่อนแอเหมือนมด หรือตัวใหญ่และมีพลังเหมือนสัตว์ดุร้ายที่สุด

พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายอย่างชัดเจนถึงพลังที่ท่านใช้เมื่อจารึกโกฮนซนโดยการเปรียบเทียบกับวิธีซึ่งสิงโต ราชาของสัตว์เดรัจฉาน ใช้ทุกพลังเมื่อต่อสู้กับศัตรู นี่คือท่านสอนความหมายเบื้องหลังวลี “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” ตามที่กล่าวในบท “การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก” ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวว่า:

“จงเชื่อในมันดะละนี้จนหมดหัวใจ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวคล้ายเสียงคำรามของสิงโต ดังนั้นความเจ็บป่วยอะไรสามารถเป็นอุปสรรค?

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเขียนว่าผู้ที่นับถือไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะได้รับการคุ้มครองจากนางยักษ์หาริตี (คิจิโมจิน) และบุตรีทั้ง 10 ของนาง พวกเขาจะมีความสุขของพระราคราชเทว (ไอเซ็น) และโชคลาภที่ดีของท้าวเวสสุวรรณ*(บิชะมน) ไม่ว่าลูกสาวของท่านจะกระโดดโลดเต้นหรือเล่นที่ไหน อันตรายใดๆจะไม่เกิดกับเธอ เธอจะปลอดจากความกลัวเช่นเดียวกับราชาสิงโต

ในบรรดาบุตรีทั้ง 10 ของนางยักษ์หารีตี การคุ้มครองของนางกุนตี* (โคไดเนียว) ลึกซึ้งที่สุด  แต่ความศรัทธาของท่านเท่านั้นจะกำหนดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ดาบจะไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในมือของคนขลาด ดาบแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่มีกำลังมากต้องกวัดแกว่งโดยผู้ที่กล้าหาญในความศรัทธา เมื่อนั้นเขาจะเข้มแข็งเท่ากับปีศาจที่มีตะบองเหล็กเป็นอาวุธ” (MW 1 หน้า 119-120)

 พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบาย ณ ที่นี้ว่าท่านใช้ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” เพื่อจารึกโกฮนซน (มันดะละ) ซึ่งท่านกระตุ้นพวกเราให้นับถือด้วยความศรัทธาสมบูรณ์ ท่านอธิบายต่อว่านัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวคล้ายเสียงคำรามของสิงโต และเพิ่มเติมว่านางยักษ์หารีตีและลูกสาว 10 ตนปฏิญาณว่าจะคุ้มครองทุกคนที่นับถือไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรแน่ นอน อย่างไรก็ตาม พระนิชิเร็น ไดโชนินเตือนว่าระดับการคุ้มครองเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับความศรัทธาของพวกเรา

พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวต่อในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ”ด้วยคำพูดดังต่อไปนี้:

“อาตมา นิชิเร็น ประจุชีวิตของอาตมาลงในหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซนจนหมดหัวใจท่าน เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตวิญญาณของนิชิเร็นมิใช่อื่นใดนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” (MW 1 หน้า 120)

 พระพุทธะแท้ พระนิชิเร็น ไดโชนิน ใช้ “พลังของพระพุทธะที่มีความดุร้ายแห่งการจู่โจมของสิงโต” เพื่อเปิดเผยโกฮนซนแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการและเสี่ยงชีวิตเพื่อรับประกันว่าโกฮนซนจะเผยแผ่ไปทั่วโลก ดังนั้น ทั้งเพื่อตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเราสำหรับของขวัญล้ำค่าซึ่งท่านมอบแก่พวกเราและทำให้แน่ใจว่าพวกเราแต่ละคนจะบรรลุพุทธภาวะ สิ่งสำคัญคือพวกเรานับถือโกฮนซน ชีวิตจริงของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ด้วยความเคารพและเผยแผ่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไดโชนิน ด้วยการชะคุบุขุ อย่างขยันโดยไม่เสียดายชีวิตของพวกเรา

 

ที่มา: วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน เมษายน 2009 หน้า 6-8

 

คำอธิบายเพิ่มเติม:

* อชิตะ: แปลว่า “(ศัตรู) ไม่สามารถเอาชนะได้” อีกนามหนึ่งของพระเมตไตรยโพธิสัตว์

** รูปแบบของการใช้คำ ณ ที่นี้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากสัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสันเนื่องจากการแปลคำศัพท์ “ชิชิ ฟุนจิน ชิริกิ”ซึ่งใช้ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ”

*** สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 225

ท้าวเวสสุวรรณ* : 1 ในท้าวจตุโลกบาล

นางกุนตี* : 1 ในบุตรีทั้ง 10 ของนางยักษ์หารีตี J.T. Compher Womens Jersey