คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู

วารสารเมียวเคียว ตุลาคม 2015 หน้า 4750

 
คำถาม: พวกเราสวดไดโมขุทำไม?
การปฏิบัติที่ถูกต้อง
โชได (การสวดไดโมขุ) หมายถึงสวดไดโมขุแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวในขณะที่เชื่อในสิ่งสักการะแห่งคำสอนแท้ (ฮนมน โนะ ฮนซน) ซึ่งพระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผย นี่คือการปฏิบัติสำคัญที่ สุดและขั้นพื้นฐานสำหรับพวกเรา พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:
“ดังนั้น เมื่อพวกเราสวดเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว เสียงนี้เรียกและสำแดงธรรมชาติพุทธะของพระพุทธะทั้งหมด ปรากฏการณ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์ทั้งหมด ทุกคนในภูมิศึกษา ธรรมบาลเทวทั้งหมด อาทิ บนเท็น ไทชะขุ ยมราช (เอ็มมะ) สุริยเทพและจันทรเทพ พระนักษัตรมากมาย เทพแห่งสวรรค์และพื้นดิน และมวลมนุษย์” (ชินเพ็น หน้า 1320)
ดังนั้น ด้วยการสวดอย่างจริงใจต่อโกฮนซนที่ถูกต้อง พวกเราสามารถเปิดธรรมชาติพุทธะ (ชีวิตพระพุทธะ) ของพวกเราภายในชีวิตของพวกเราและมีความสุข ระหว่างสวดมนต์ทำวาระในแต่ละวัน หลังจากพวกเราท่องพระสูตร พวกเราสวดไดโมขุ การท่องพระสูตรถูกเรียกว่า “การปฏิบัติสนับสนุน”และการสวดไดโมขุถูกเรียกว่า “การปฏิบัติหลัก”  พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคันโชนินอธิบายด้วยตัวอย่างดังต่อไปนี้:
“เมื่อท่านซักผ้า การเติมน้ำด่าง[เปรียบได้กับผงซักฟอก]ลงในน้ำ ช่วยขจัดคราบสกปรก และเมื่อพวกเรารับประทานอาหาร การเติมเครื่องปรุงรส เช่น เกลือหรือน้ำส้มสายชู จะทำให้ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติดีขึ้น ในลักษณะนี้ พวกเราท่องบทโฮเบ็นและส่วนจิงะเงะของสัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อช่วยเปิดเผยกุศลผลบุญของไดโมขุ ซึ่งคือการปฏิบัติหลัก”
(นิพนธ์ 6 เล่ม, หน้า 161, สาระสำคัญ)
แน่นอน การท่องพระสูตรมีความสำคัญ แต่โชไดคือการปฏิบัติหลักในนิชิเร็นโชชู ควบคู่กับการสวดมนต์ทำวาระอย่างสม่ำเสมอ พวกเราควรจะท้าทายพวกเราเองด้วยการสวดไดโมขุให้มากเท่าที่เป็นไปได้
 
กุศลผลบุญแห่งการสวดไดโมขุ
เมื่อพวกเราปฏิบัติการสวดไดโมขุต่อเนื่องทุกวัน พวกเราสามารถสะสมกุศลผลบุญมากมายพระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่”:
“ถ้าพวกเราสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่ต่อเนื่อง พวกเราไม่สามารถขจัดความผิดของพวกเราทั้งหมดหรือได้รับความสุขแท้ในอนาคตได้อย่างไร?  นี่คือความจริง และมันมีความหมายมาก” (ชินเพ็น หน้า 406)
ตามที่พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว เนื่องจากกุศลผลบุญแห่งการสวดไดโมขุ กรรมด้านลบ (เหตุแห่งความทุกข์) ของพวกเราจะถูกขจัดและถูกชำระให้สะอาด และหลังจากนั้นจะสามารถเข้าใจความสุขที่แท้จริง แต่โชไดมีกุศลผลบุญมากมายและความสำคัญนอกจากการขจัดความผิด โกฮนซนจะคุ้มครองบุคคลที่สวดต่อเนื่องอย่างจริงใจ เมื่อเกิดปัญหา พวกเราสามารถได้รับความกล้าและปัญญาเพื่อเอาชนะปัญหา พวกเราจึงควรสวดไดโมขุต่อเนื่องทุกวันโดยไม่เว้น
พวกเราไม่ควรลืมที่จะดำเนินชีวิตของพวกเราบนรากฐานแห่งความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา  ความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราต้องเข้มแข็งบนพื้นฐานการสวดมนต์ทำวาระและสวดโชได
 
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ณ พิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุของพวกเรา 
ณ วัดใหญ่ไทเซคิจิ รวมทั้งวัดอื่นทั่วโลก ประกอบพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน นี่คือโชได-ไกพิเศษที่ซึ่งพระสังฆราช พระสงฆ์ทั่วโลก และสมาชิกฮกเคโกะทุกคนรวมตัวกันสวดมนต์และอธิษฐานเพื่อการโคเซ็น-รุฝุ
โคเซ็น-รุฝุ หมายถึง ทำชะคุบุขุคนทั่วทั้งโลกและเผยแผ่คำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน  เพื่อที่ จะบรรลุเป้าหมายนี้ พวกเราต้องการความพยายามของคนจำนวนมาก พิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุคือพลังสำคัญอย่างยิ่งเพื่อทำชะคุบุขุให้สำเร็จด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของพวกเรา พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมด”:
“ถึงแม้ว่า ตอนแรกอาตมา นิชิเร็น เท่านั้นสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ต่อมา 2, 3, 100 คนค่อยๆเริ่มสวดและเผยแผ่ มันจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต” (ชินเพ็น หน้า 666)
เมื่อพวกเราสวดไดโมขุ อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อการโคเซ็น-รุฝุและเพื่อให้คนมากมายมีความ สุข, จะเกิดโอกาสเพื่อทำชะคุบุขุ และอย่างมหัศจรรย์จะมีคนมาช่วยพวกเราในความพยายามเผยแผ่ของพวกเรา สิ่งนี้เป็นผลลัพธ์จากคำอธิษฐานของพวกเราอย่างแน่นอน  พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน กล่าว:
“โชไดและชะคุบุขุเป็นหนึ่งเดียว  โชไดคือบ่อเกิดของกิจกรรมทั้งหมดเพื่อชะคุบุขุ”
(วารสารได-นิชิเร็น, กุมภาพันธ์ 2012)
โปรดร่วมในพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุและพยายามสวดโชไดอย่างจริงจังร่วมกับเจ้าอาวาสของท่านและสมาชิกฮกเคโกะ ขอให้พวกเราก้าวไปอีกหนึ่งก้าวในกิจกรรมชะคุบุขุด้วยจิตใจร่าเริงสู่ความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุ
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือนกุมภาพันธ์ 2016 หน้า 17-18
 
ข้อความเพิ่มเติม
การสวดไดโมขุ (โชได) ทำให้พวกเราสามารถขจัดความผิด (บาป) ของพวกเราในอดีตชาติของพวกเรา ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของพวกเรา นี่คือเหตุผลที่ทำไมการสวดมนต์ต่อโกฮนซนจึงมีความสำคัญ พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “คำสอนปากเปล่า”ดังต่อไปนี้:
            “พวกเราตื่นพร้อมกับพระพุทธะในตอนเช้า และพวกเราเข้านอนพร้อมกับพระพุทธะตอนกลางคืน พวกเราบรรลุพุทธภาวะตลอดเวลา และพวกเราสำแดงสภาพดั้งเดิม[ของชีวิต]ตลอดเวลา” 
            (ชินเพ็น หน้า 1749 [สาระสำคัญ])
ข้อความนี้หมายความว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไร พวกเราต้องไม่ละเลยความศรัทธาและการปฏิบัติต่อโกฮนซน และพวกเราต้องดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการสวดไดโมขุ เมื่อพวกเราโตขึ้น พวกเราเผชิญสิ่งท้าทายมากมายในชีวิตประจำวันของพวกเรา ถ้าพวกเราสวดมนต์อย่างจริงจังต่อเนื่องทุกวัน พวกเราจะพบทุกคำตอบอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้พวกเราสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุต่อเนื่องไม่ว่าตอนนี้พวกเราเผชิญสิ่งท้าทายหรือไม่

@Copyright 2019 Thailand Buddhist Nichiren Shosho Association